Privacy Policy

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Art. 13 Rozp. UE 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na mocy artykułu 13 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” (zwanego dalej „RODO”), ABOCA S.p.A. Società Agricola (zwana dalej ABOCA) z siedzibą w Loc. Aboca 20, Sansepolcro 52037 (AR) – Arezzo, Włochy, w charakterze Administratora, jest zobowiązana do dostarczania użytkownikom, którzy wchodzą na stronę www.aboca.com (niezależnie od celów połączenia) niektórych informacji dotyczących dokonywanego przez nią przetwarzania danych osobowych.
Obecny dokument, stanowi „Politykę prywatności” (przedmiot wszystkich niezbędnych aktualizacji w przyszłości) niniejszej strony internetowej. W ramach niniejszego dokumentu, przy uwzględnieniu wszystkich definicji zawartych w Art. 4 RODO, użyta została następująca terminologia:

Domena aboca.com: domena, na którą wchodzi się poprzez serwis world wide web sieci internetowej, z adresem https://www.aboca.com, składająca się z danych, aplikacji, zasobów technologicznych, zasobów ludzkich, zasad organizacyjnych i procedur wyznaczonych do nabywania, zapisywania, opracowywania, wymiany, odnajdowania i przekazywania informacji.

Punkty gromadzenia danych: obszary znajdujące się w domenie aboca.com, przeznaczone do gromadzenia danych osobowych.

I. Ostrzeżenia i ochrona nieletnich
Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane osobowe gromadzone będą w konkretnych, wyraźnych i uzasadnionych celach (ograniczenie celów) oraz będą adekwatne, stosowne i nienadmierne do celów, do których są przetwarzane (minimalizacja danych). Będą one zawsze prawidłowe i uaktualniane oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów ich przetwarzania związanych z Umową, z zastrzeżeniem spełnienia zobowiązań prawnych oraz podatkowych, które wymagają dłuższego okresu przechowywania (ograniczenie przechowywania). Dane osobowe będą przetwarzane z zastosowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, w sposób zapewniający ich integralność i poufność oraz uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym (integralność i poufność). Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane, podanie danych osobowych za pośrednictwem punktów gromadzenia danych znajdujących się na stronie www.aboca.com jest zastrzeżone wyłącznie dla użytkowników pełnoletnich.

II. Obowiązujące przepisy i podstawa prawna przetwarzania danych.
Wykonywane czynności przetwarzania, które zostaną poniżej szczegółowo wyjaśnione, znajdują grunt prawny w normach regulujących prawo użytkownika do ochrony danych osobowych, prawo do prywatności, a także normach, które pozwalają na wyrażenie lub wycofanie w każdym momencie zgody na przetwarzanie, tj.:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
  • Świadoma zgoda użytkownika, wyrażona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych (Art. 6 RODO).
  • Wykonanie zobowiązań umownych zaciągniętych przez ABOCA na korzyść użytkownika w momencie jego przystąpienia do usługi (Art. 6 RODO);
  • Wykonanie zobowiązań lub nakazów, do których Administrator jest zmuszony na mocy prawa lub nakazu Organów władzy (Art. 6 RODO).

III. – Charakter przetwarzanych danych.
III.1. – Dobrowolne i zamierzone wysłanie poczty elektronicznej na jeden z podanych na stronie adresów powoduje nabycie adresu nadawcy koniecznego do wysłania odpowiedzi na zapytania oraz ewentualnych innych danych osobowych zawartych w wysłanej wiadomości. Na stronach przeznaczonych do specjalnych usług wyświetlają się informacje w skróconej formie dotyczące ochrony danych osobowych. W każdym razie tam, gdzie jest to przewidziane przepisami prawa, pojawi się każdorazowo prośba o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
III.2. – Następujące kategorie dotyczących użytkownika danych osobowych są lub będą mogły być przetwarzane dla poniżej wskazanych celów wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika, jeśli taka zgoda jest wymagana.
(a). – Ogólne dane osobowe oraz dane identyfikacyjne.
Np.: Imię i nazwisko, Data urodzenia, Płeć, Adres, Miasto, Województwo, Adres e-mail, Numer telefonu, Kod pocztowy, Linki do profili poniższych sieci społecznościowych: Facebook, Instagram i Twitter.
(b). – Czynności techniczne.
Przedmiotem przetwarzania danych osobowych jest również adres IP i rodzaj przeglądarki wykorzystywany do połączenia się z domeną aboca.com (dane nieidentyfikowane), rejestrowane automatycznie przez logiczne urządzenia ochrony i kontroli dostępu do domeny (LOG FILES). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu kontroli ruchu w sieci w kierunku domeny aboca.com.
Chodzi o informacje, które nie są zbierane w celu powiązania ze zidentyfikowanymi podmiotami, lecz o dane, które przez swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, pozwolić na identyfikację użytkowników. Dane te wykorzystywane są tylko w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących użytkowania strony i do kontroli prawidłowego funkcjonowania i usuwane są natychmiast po opracowaniu. Dane mogą być wykorzystane w celu ustalenia odpowiedzialności, w przypadku hipotetycznych przestępstw wobec strony internetowej: poza taką ewentualnością, dane dotyczące kontaktów internetowych nie są przetrzymywane dłużej niż siedem dni.
(c). – Pliki cookie.
Ponadto, ABOCA przetwarza dane w formie anonimowej i wykonuje procedury analizy danych dotyczących odwiedzanych przez użytkownika stron domeny aboca.com, dostępnych w formie plików cookie. Przy pomocy tych technologii (które pozwalają na zapoznanie się z preferencjami użytkownika, sprawdzając obszary domeny aboca.com, odwiedzane poprzednio) ABOCA może personalizować własne usługi, bez konieczności rejestracji, gdy nie jest to wymagane. (Plik cookie składa się z serii danych, które strona internetowa wysyła do przeglądarki. Wyżej wymienione dane mogą być również zapisywane w komputerze przy pomocy tagu anonimowego, który identyfikuje komputer, ale nie użytkownika. Niektóre strony ABOCA wykorzystują pliki cookie, wysłane przez ABOCA lub przez inne strony oraz inne technologie, w celu zaoferowania lepszego poruszania się po stronie internetowej. Można ustawić przeglądarkę w celu uzyskania zawiadomienia o otrzymaniu plików cookie, oferując w ten sposób możliwość ich akceptacji lub odrzucenia. Można również dezaktywować całkowicie pliki cookie. Dezaktywując pliki cookie, niektóre strony internetowe mogą mieć problemy z prawidłowym funkcjonowaniem). Bardziej szczegółowe informacje o zastosowaniu plików cookie na stronie aboca.com znajdują się w dokumencie ilustrującym Politykę dotyczącą plików cookie dostępnym tutaj.
(d). – Kategorie szczególne danych osobowych.
W razie gromadzenia przez domenę ABOCA szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 Rozp. UE 679/2016, użytkownik zostanie o tym uprzednio poinformowany w celu wyrażenia – w sposób określony prawem – odpowiedniej zgody.

IV. – Charakter podania danych, źródła danych.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest z reguły dobrowolne, aczkolwiek może okazać się w niektórych przypadkach niezbędne, a tym samym obowiązkowe, w celu umożliwienia użytkownikowi korzystanie z usług i funkcji strony.
IV.1. – Dane, których podanie jest niezbędne.
IV.1.1. – Podanie niektórych danych jest niezbędne, a tym samym obowiązkowe, w celu spełnienia określonych żądań użytkownika; użytkownik jest uprawniony do niepodania swoich danych osobowych, lecz tym samym Administrator Danych może nie być w stanie zaspokoić jego żądań i potrzeb lub umożliwić mu pełnego wykorzystania funkcji dostępnych na stronie Aboca.com
IV.1.2. – Podanie identyfikacyjnych danych osobowych jest niezbędne w celu:
• (a). – rejestracji na stronie i otrzymania, wraz z innymi korzyściami, wymaganych informacji o produktach, usługach oraz inicjatywach oferowanych przez ABOCA.
IV.1.3. – Powyższe identyfikacyjne dane osobowe będą przetwarzane zarówno ręcznie, jak i informatycznie oraz będą przechowywane przez ABOCA wyłącznie przez okres rejestracji osoby, której dane dotyczą na Stronie, lub przez maksymalny okres trzech lat od daty ostatniej aktywności na Stronie. Po upływie powyższego okresu przechowywania, identyfikacyjne dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.
IV.2. – Dane stosowane do uwierzytelniania.
Po dokonaniu rejestracji, podczas której użytkownik wybiera odnośne dane uwierzytelniające dostęp, w tym znane tylko jemu hasło, użytkownik będzie mógł wejść na stronę ABOCA z urządzenia mobilnego lub z komputera stacjonarnego, wprowadzając w odpowiednich polach wybrane osobiste dane uwierzytelniające, które powinny być przechowywane z najwyższą starannością.
Sugerujemy wybrać hasło posiadające co najmniej następujące cechy: długość nie krótsza niż osiem znaków, zawierające przynajmniej jeden znak specjalny. Jeśli użytkownik zapomni hasła, procedura odzyskiwania polega na wysłaniu linku do jego samodzielnego zresetowania. Dane uwierzytelniające są zaszyfrowane od momentu ich pierwszego użycia i ABOCA nie ma możliwości poznania ich w jakikolwiek sposób.
IV.3. – Źródła danych.
Dane zostaną zgromadzone bezpośrednio od użytkownika, poprzez jego działanie na stronie www.aboca.com.

V. Cele przetwarzania.
Oprócz niezbędnych czynności przetwarzania wynikających z obowiązków prawnych, ustawowych lub z nakazu władz, dane osobowe są przedmiotem przetwarzania ze strony ABOCA, wyłącznie za zgodą użytkownika, jeśli jest ona wymagana, w celu zapewnienia użytkownikowi sprawnego korzystania z usług i funkcji oferowanych na stronie www.aboca.com, tj.:

  • zarządzania kontaktami użytkownika z ABOCA;
  • wykorzystania narzędzi związanych z zarządzaniem powyższymi kontaktami (np. nabywanie informacji przedkontraktowych oraz wykonania usług i operacji, zgodnie z ustaleniami umowy);
  • analizy informacji uzyskanych w celu oferowania, poprzez wysyłanie przez ABOCA biuletynu i/lub informacji promocyjnych i reklamowych, dotyczących usług i/lub produktów firmy ABOCA lub innych podmiotów, uznanych przez ABOCA za interesujące dla użytkownika oraz prowadzenie przez ABOCA sondaży;
  • kontroli rozwoju kontaktów z klientami oraz kontroli ryzyka kredytowego i oszustw związanych z usługami oferowanymi przez ABOCA;
  • wypełniania określonych żądań osoby, której dane dotyczą.

VI. Sposób przetwarzania danych osobowych.
W zależności od wyżej wymienionych celów, dane użytkownika dostarczone elektronicznie będą przedmiotem przetwarzania informatycznego i ręcznego przez odpowiednie procedury informatyczne w celu personalizacji usług, które oferuje ABOCA. Przetwarzanie danych odbywa się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo logiczne i fizyczne oraz poufność i będzie mogło być przeprowadzane poprzez narzędzia ręczne, informatyczne i elektroniczne mające na celu zapisywanie, przekazywanie i udostępnianie danych. Logika przetwarzania danych będzie ściśle związana z realizowanymi celami.
VI.1. – Polityka przechowywania danych. W stosunku do celów, o których mowa w akapicie (V.3), tj. oferowanie informacji handlowych i promocyjnych, odnośne przetwarzanie, które, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Doc. web. 1103045 Organu ochrony danych osobowych, nie będzie dotyczyć danych poufnych, przeprowadzane będzie przez administratora, po uprzednim wyrażeniu zgody, wyłącznie na zgromadzonych danych oraz nie dłużej niż przez 24 miesiące od ich zgromadzenia.
VI.2. – Bezpieczeństwo i przechowywanie danych.
VI.2.1. – Dane użytkownika będą przechowywane w Unii Europejskiej, a obowiązujące polityki dotyczące bezpieczeństwa są przyjęte zgodnie z odnośnymi Zasadami dobrych praktyk.
VI.2.2. – Śledzenie dostępów i operacji. Dziennik kontroli. Każdy dostęp do danych będzie zapisywany w odpowiednich tabelach Log. Odpowiednie informacje zawierać będą timestamp dostępu, identyfikator użytkownika, który uzyskał dostęp do danych; rodzaj danych, do których nastąpił dostęp, nazwę użytkownika posiadacza danych, wykonaną operację, aplikację, z której uzyskano dostępu.
(E.6). – Profilowanie, automatyczny proces decyzyjny; Z wyjątkiem operacji koniecznych do wykonywania zadań, które pozwalają użytkownikowi korzystać z usług dostępnych na stronie, oprócz tych określonych w naszej polityce dotyczącej plików cookie, nie prowadzimy operacji profilowania w odniesieniu do danych zgromadzonych poprzez niniejszą stronę internetową.
(E.7). – Ocena skutków w zakresie ochrony danych.
W odniesieniu do operacji przetwarzania danych osobowych związanych z funkcjonowaniem swojej strony ABOCA przeprowadza, również z wykorzystaniem specjalnego narzędzia oceny, udostępnionego przez francuski Organ ochrony danych osobowych (Commission Nationale de l’informatique et deslibertés) specjalną Ocenę skutków w zakresie ochrony danych (DPIA), której wyniki będą dostępne na żądanie osoby, której dane dotyczą.

VII. – Odbiorcy danych i przekazywanie danych za granicę.
VII.1. – Podmioty przetwarzające oraz odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą poznać w ramach swoich obowiązków jako Podmioty przetwarzające lub Odpowiedzialni za przetwarzanie:
• wewnątrz Grupy Aboca, wykwalifikowani pracownicy, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z zakresu przydzielonych im obowiązków i zadań lub w związku z wykonywanymi poleceniami.
• poza Grupą Aboca, osoby trzecie konkretnie wskazane jako Podmioty przetwarzające lub Odpowiedzialni za przetwarzanie – z których różnych usług korzysta Grupa Aboca, wyłącznie w celu realizacji takich usług – z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z zakresu przydzielonych im obowiązków i zadań lub w związku z wykonywanymi poleceniami.
VII.2. – Ujawnienie danych (określonym podmiotom zewnętrznym).
W przypadku zwykłych czynności związanych z zarządzaniem, rachunkowością oraz administracją ABOCA może ujawniać dane użytkownika, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania na to zgody, w sposób określony prawem, jeśli zostało to przewidziane, oraz po podjęciu odpowiednich środków bezpieczeństwa, usługodawcom zewnętrznym wyłącznie w celu zapewnienia wykonania żądanej przez użytkownika usługi, tj.: – przedsiębiorstwom usług pocztowych, – kancelariom prawnym i notarialnym, – konsultantom, również działającym w formie spółek, – innym przedsiębiorstwom usługowym, a także pozostałym podmiotom zgodnie z ewentualnymi obowiązkami nałożonymi przez prawo (np. towarzystwom ubezpieczeniowym, organom ścigania, organom sądowym itp.). Wykaz podmiotów, którym możliwe jest ujawnianie danych, jest dostępny w siedzibie Administratora Danych.
VII.3. – Przekazywanie danych osobowych za granicę.
ABOCA nie przekazuje z własnej inicjatywy danych osobowych za granicę. Jednakże niektóre osoby trzecie, usługodawcy, mogą posiadać serwery własne znajdujące się fizycznie za granicą (np. dostawcy usług poczty elektronicznej). W takiej sytuacji przekazywanie danych za granicę będzie odbywało się ściśle w ramach Rozp. UE 679/2016 Art. 44 i nast.
VII.4. – Ujawnienie danych (nieokreślonym podmiotom zewnętrznym).
Dane osobowe nie będą ujawniane w żadnym przypadku.

VIII. – Prawa osoby, której dane dotyczą.
Według artykułów 15 – 22 RODO, osobom, których dane dotyczą przysługuje korzystanie z określonych praw. Art. 15 RODO przyznaje osobom, których dane dotyczą, prawo do dostępu oraz otrzymania kopii treści swoich danych osobowych. Prawo do otrzymania kopii danych nie powinno naruszać praw i wolności innych osób.
Składając wniosek o dostęp do danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od ABOCA informacji na temat przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, celów i kategorii przetwarzanych danych, osób trzecich, którym są komunikowane dane oraz czy dane przekazywane do krajów nienależących do Unii Europejskiej są odpowiednio zabezpieczone. Ponadto, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do poznania czasu przechowywania swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania sprostowania, uzupełnienia, jeżeli są one błędne lub niekompletne lub ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO, do ograniczenia ich przetwarzania, do odwołania zgody, do przenoszenia oraz do wyrażenia sprzeciwu, w dowolnym czasie i bez podania uzasadnienia, na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.
Uprawnienia mogą być realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowanej na adres Inspektora ochrony danych ABOCA lub pisemnie na poniższy adres. Może zaistnieć ze strony Inspektora ochrony danych konieczność uzgodnienia tożsamości osoby, której dane dotyczą, poprzez żądanie przedstawienia kopii dokumentu tożsamości.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza postanowienia RODO lub wewnętrznych norm dotyczących ochrony danych osobowych, ma ona prawo wnieść skargę do Organu ochrony danych osobowych mającego siedzibę w Rzymie, zgodnie z art. 77 RODO, i/lub przekazać sprawę do organów sądowych.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej lub uzyskania wszelkich informacji w tym zakresie oraz, ogólnie, informacji na temat przetwarzania własnych danych osobowych, prosimy o kierowanie zapytań pocztą elektroniczną na: privacy@aboca.it; – lub pisemnie na adres Aboca S.p.A., Loc. Aboca n. 20, – 52037 – Sansepolcro (AR), Włochy.

IX. Odwołanie Zgody Zapytania odnośnie prywatności Dostęp i Odpowiedź
Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając nam odpowiednią wiadomość. Jeśli użytkownik ma pytania lub chce uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania swoich danych osobowych lub skorzystać z uprawnień, o których mowa w punkcie VI, może skierować zapytanie do administratora strony internetowej ABOCA, na adres privacy@aboca.it. Użytkownik może skontaktować się z nami pod tym samym adresem również w celu uzyskania odpowiedzi odnośnie do zarządzania informacjami przez ABOCA. Przed dostarczeniem lub edycją jakiejkolwiek informacji ze strony ABOCA może być konieczna weryfikacja tożsamości użytkownika wraz z odpowiedzią na kilka pytań. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

X. – Administrator danych. Administratorem danych jest spółka ABOCA z siedzibą w Loc. Aboca 20, 52037, SANSEPOLCRO (AR).

XI. – Inspektorem ochrony danych osobowych.
IODO jest mec. Giuseppe Serafini z Kancelarii Adwokackiej z siedzibą pod adresem 06012, Città Di Castello (PG), Via S. Antonio nr. 7. mail: dpo@aboca.it
XI.1. – Podmioty przetwarzające. Pełna lista podmiotów przetwarzających dostępna jest w siedzibie spółki. Niniejsze informacje obowiązkowe mogą być aktualizowane odpowiednio do ewentualnych zmian w obowiązującym prawie.