Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

KRAJ

Polityka prywatności

Informacje na temat ochrony danych osobowych.
Art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), ABOCA S.p.A. Società Agricola (dalej „ABOCA”) z siedzibą przy Loc. Aboca 20, Sansepolcro 52037 (AR)– Arezzo, Włochy, jako Administrator danych, zobowiązana jest do dostarczenia użytkownikom, którzy łączą się z domeną www.aboca.com (niezależnie od celu połączenia), określonych informacji na temat prowadzonego przetwarzania danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi „Politykę prywatności” (z zastrzeżeniem wszelkich przyszłych niezbędnych aktualizacji) tej strony internetowej. Dla celów niniejszej informacji, z uwzględnieniem definicji, z których wszystkie określone są w art. 4 RODO, wprowadza się następujące określenia:

Domena: domena, dostępna za pośrednictwem globalnego serwisu sieci internetowej, pod adresem https://www.aboca.com, składająca się z danych, aplikacji, zasobów technologicznych, zasobów ludzkich, zasad organizacyjnych oraz procedur pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania, wymiany, wyszukiwania i przekazywania informacji.

Obszary gromadzenia: obszary w domenie aboca.com przeznaczone do gromadzenia danych osobowych.

I. Ostrzeżenia i ochrona małoletnich

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z zachowaniem zasad legalności, rzetelności i przejrzystości. Dane osobowe będą zbierane do określonych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych celów (ograniczenie celów) i będą adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (minimalizacja danych). Będą one zawsze uaktualniane i dokładne oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów wykonania Umowy, z wyjątkiem wypełniania obowiązków prawnych i podatkowych, które wyznaczają dłuższe okresy przechowywania (ograniczenie przechowywania). Dane osobowe będą przetwarzane z zastosowaniem wszelkich odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ich integralności, poufności i uniemożliwienia dostępu do nich nieupoważnionym osobom trzecim (integralność i poufność). Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane, przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem obszarów gromadzenia na stronie internetowej www.aboca.com jest zastrzeżone dla osób powyżej 14. roku życia.

II. Właściwe normy i podstawy prawne przetwarzania.

Operacje przetwarzania, które szczegółowo wyjaśnimy poniżej, mają swoją podstawę prawną w przepisach regulujących prawo do ochrony danych osobowych, prawo do prywatności, a także w tych, które pozwalają na wyrażenie lub odwołanie, w każdej chwili, Państwa świadomej zgody na operacje przetwarzania, tj.:

A. ogólne rozporządzenie UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;

B. Państwa świadoma zgoda, udzielona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (art. 6 RODO).

C. wykonanie zobowiązań umownych podjętych przez ABOCA na Państwa rzecz w momencie przystąpienia do Usługi (art. 6 RODO);

D. wykonanie zobowiązań lub zarządzeń, do których Administrator danych jest obowiązany z mocy prawa lub postanowienia organu (art. 6 RODO).

E. względy interesu publicznego zgodnie z art. 9 lit. i) RODO w związku z postanowieniami art. 2e lit. z), dekr. legis. 196/2003 oraz art. 83 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych;

F. uzasadniony interes Administratora danych zgodnie z art. 6, lit. f).

III. – Charakter danych będących przedmiotem przetwarzania.

Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysłanie wiadomości elektronicznej na adresy wskazane na niniejszej stronie internetowej pociąga za sobą późniejsze uzyskanie adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Konkretne informacje podsumowujące będą na bieżąco przedstawiane lub wyświetlane na stronach serwisu utworzonych dla poszczególnych usług na życzenie. W każdym przypadku – gdy będzie to wymagane przepisami prawa – będą Państwo co pewien czas proszeni o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyłącznie po uzyskaniu zgody, w razie konieczności, będą lub mogą być przetwarzane, we wskazanych celach, następujące kategorie Państwa danych osobowych:

(a). – Powszechne dane osobowe i dane identyfikacyjne. Np. imię i nazwisko, rok urodzenia, płeć, adres, miasto, województwo, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy, linki do profili następujących sieci społecznościowych: Facebook, Instagram i Twitter.

(b). – Szczególne kategorie danych osobowych. W przypadku, gdy za pośrednictwem domeny ABOCA dochodzi do zbierania szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 rozporządzenia UE 679/2016, zostaną Państwo o tym poinformowani z wyprzedzeniem i w razie potrzeby będą mogli wyrazić odpowiednią zgodę w sposób określony przepisami prawa. Jeżeli zdecydują się Państwo wziąć udział w działaniach prowadzonych przez ABOCA w zakresie wykonywania zobowiązań związanych z nadzorem po wprowadzeniu do obrotu, zgodnie z art. 83 rozporządzenia UE. 745/2018, realizowane będzie przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa stanu zdrowia, dla celów wskazanych w niniejszej informacji, w punkcie V.6., szczegółowo przedstawionych w treści specjalnej informacji.

(c). – Przetwarzanie danych technicznych. Przedmiotem przetwarzania jest również numer IP i typ przeglądarki używanej przez Państwa do łączenia się z domeną aboca.com (dane nieidentyfikujące), automatycznie rejestrowane przez urządzenia logiczne do ochrony i kontroli dostępu do domeny (LOG FILES). Te dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu monitorowania ruchu w sieci do domeny aboca.com.

Informacje takie nie są zbierane w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi osobami, których dane dotyczą, ale ze względu na ich charakter mogłyby, poprzez przetworzenie i powiązanie z danymi będącymi w posiadaniu stron trzecich, umożliwić identyfikację użytkowników. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania zanonimizowanych informacji statystycznych na temat korzystania ze strony internetowej oraz w celu sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania i są usuwane niezwłocznie po przetworzeniu. Dane te mogłyby zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku potencjalnych przestępstw komputerowych na szkodę strony internetowej: z wyjątkiem tej możliwości, obecnie dane dotyczące kontaktów internetowych nie są przechowywane dłużej niż siedem dni.

(d). – Dane wykorzystywane do uwierzytelniania. Po zakończeniu rejestracji, podczas której będą Państwo mogli ustalić swoje dane uwierzytelniające, w tym hasło, które znają tylko Państwo, możliwe będzie uzyskanie dostępu do strony internetowej ABOCA z urządzenia mobilnego lub komputera stacjonarnego poprzez wpisanie w odpowiednich polach swoich danych uwierzytelniających, które należy przechowywać z najwyższą starannością. Zalecamy wybranie hasła, które zawiera co najmniej następujące elementy: długość co najmniej 8 znaków i co najmniej 4 rodzaje znaków, w tym małe i wielkie litery, cyfry, znaki interpunkcyjne, a także co najmniej jeden znak specjalny. W przypadku zapomnienia hasła, w procedurze odzyskiwania dostarczany jest link do samodzielnego zresetowania hasła. Dane uwierzytelniające zostaną zaszyfrowane po pierwszym użyciu i ABOCA nie będzie w stanie w żaden sposób ich rozpoznać.

(e). – Pliki cookie. Ponadto ABOCA przetwarza dane w formie anonimowej i przeprowadza procedury analizy danych dotyczących odwiedzanych przez Państwa stron internetowych domeny aboca.com, pozyskanych za pomocą plików cookie. Za pomocą tych technologii (które umożliwiają nam zrozumienie Państwa preferencji dotyczących przeglądania stron poprzez sprawdzenie już wcześniej odwiedzonych obszarów domeny aboca.com) ABOCA może dostosować swoje usługi do Państwa potrzeb, bez konieczności dokonywania zbędnych rejestracji. (Plik cookie składa się ze zbioru danych, które strona internetowa przesyła do przeglądarki. Powyższe dane mogą być również przechowywane na komputerze za pomocą anonimowego znacznika, który identyfikuje komputer, ale nie użytkownika. Niektóre strony ABOCA wykorzystują pliki cookie przesłane przez ABOCA lub przez podmioty trzecie, a także inne technologie w celu zapewnienia najlepszej nawigacji na stronie internetowej. Można ustawić przeglądarkę tak, aby przed wysłaniem pliku cookie pokazywała informację o możliwości zaakceptowania go lub nie. Możliwe jest również całkowite wyłączenie plików cookie. W przypadku wyłączenia plików cookie niektóre strony internetowe mogą nie działać prawidłowo). Bardziej szczegółowe informacje na temat wykorzystywania plików cookie na stronie internetowej Aboca.com znajdują się w Polityce dotyczącej plików cookie dostępnej tutaj.

IV. Źródła danych i charakter przekazywania.

Zbieramy dane przekazywane bezpośrednio przez Państwa poprzez interakcje na stronie internetowej www.aboca.com.

Przekazywanie danych osobowych, co do zasady, nie jest obowiązkowe, ale w niektórych przypadkach jest konieczne, a zatem obowiązkowe, aby umożliwić Państwu korzystanie z usług i funkcji strony internetowej.

Dane, których przekazanie jest konieczne. Przekazanie pewnych danych osobowych jest konieczne, a zatem obowiązkowe, aby możliwe było zrealizowanie Państwa potrzeb; zawsze mają Państwo prawo do nieprzekazywania swoich danych osobowych, ale w takim przypadku Administrator danych może nie być w stanie spełnić Państwa potrzeb, wymagań lub umożliwić skorzystania w całości ze wszystkich funkcji dostępnych na stronie internetowej Aboca.com

Konieczne jest przekazanie identyfikacyjnych danych osobowych w celu: (a). – umożliwienia zarejestrowania się na stronie internetowej i otrzymywania, wraz z innymi korzyściami, niezbędnych informacji o produktach, usługach oraz inicjatywach ABOCA. (b). – prowadzenia działań w zakresie wypełniania przez ABOCA zobowiązań związanych z nadzorem po wprowadzeniu do obrotu (Państwa doświadczenie stanowi wartość dla wszystkich).

Takie dane identyfikacyjne będą przetwarzane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej i będą przechowywane przez ABOCA wyłącznie przez okres, przez który osoby, których dane dotyczą będą zarejestrowane na stronie internetowej lub maksymalnie przez trzy lata od ostatniej aktywności na stronie. Po upływie wskazanych okresów przechowywania identyfikacyjne dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

V. Cele przetwarzania.

ABOCA, oprócz przetwarzania niezbędnego w związku z zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawa, rozporządzeń lub zarządzeń właściwych organów, będzie przeprowadzać – wyłącznie za Państwa zgodą i jeśli będzie to konieczne – operacje niezbędne do umożliwienia Państwu korzystania z usług i funkcji strony internetowej www.aboca.com; w szczególności do:

  1. zarządzania Państwa relacjami z ABOCA;
  2. celów ściśle związanych i istotnych dla zarządzania wskazaną wyżej relacją (np. w celu uzyskania informacji przedumownych oraz wykonania usług i czynności, zgodnie z postanowieniami umowy);
  3. celów marketingowych, takich jak wysyłanie przez ABOCA newsletterów i/lub informacji promocyjnych lub reklamowych, usług i/lub produktów ABOCA lub podmiotów trzecich, które ABOCA uzna za interesujące dla Państwa;
  4. celów związanych z kontrolą rozwoju relacji z klientami oraz kontrolą ryzyka kredytowego i ryzyka nadużyć dotyczących usług oferowanych przez ABOCA;
  5. realizowania Państwa konkretnych potrzeb;
  6. w przypadku wypełniania kwestionariuszy związanych z „Państwa doświadczenie stanowi wartość dla wszystkich”, przetwarzanie jest prowadzone do celów nadzoru po wprowadzeniu do obrotu przez Administratora, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 83 rozporządzenia UE 745/2017), na podstawie przepisów art. 6 lit. c), art. 9 lit. i) RODO, a także art. 2e lit. z) dekr. legis. 196/2003. W szczególności Państwa dane będą przetwarzane w ramach czynności nadzoru po wprowadzeniu do obrotu wyrobów medycznych;
  7. celów analizy statystycznej zagregowanych danych osobowych, takich jak miejsce zamieszkania, płeć, wiek, miejsce urodzenia, poziom wykształcenia, adres e-mail.

VI. Sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych.

W odniesieniu do wszystkich celów wskazanych w poprzednich punktach, Państwa dane osobowe będą przedmiotem przetwarzania w formie elektronicznej i papierowej oraz będą przetwarzane za pomocą technik pseudonimizacji i anonimizacji w celu dostosowania usług, które ABOCA jest w stanie Państwu zaoferować. Przetwarzanie danych będzie odbywać się w sposób gwarantujący logiczne i fizyczne bezpieczeństwo oraz poufność, a także może być przeprowadzane przy użyciu ręcznych, informatycznych i telematycznych narzędzi przeznaczonych do przechowywania, przesyłania i udostępniania danych. Logiki przetwarzania będą ściśle związane z realizowanymi celami.

Polityka przechowywania danych. Z wyjątkiem przypadków określonych w informacji dotyczącej czynności nadzoru po wprowadzeniu do obrotu, w związku z celami, o których mowa w punkcie (V.3), czyli dostarczaniem informacji handlowych lub promocyjnych, związane z tym przetwarzanie, które zgodnie z postanowieniami Dokumentacji web 1103045 organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, nie będzie miało za przedmiot szczególnych kategorii danych osobowych, będzie prowadzone przez Administratora danych – po wyrażeniu przez Państwa zgody – nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od zebrania, wyłącznie na danych zagregowanych.

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane na terytorium Unii Europejskiej, a polityka bezpieczeństwa jest poddawana weryfikacji zgodnie z odpowiednimi najlepszymi praktykami.

Śledzenie dostępu i operacji. Ścieżka audytu. Każdy dostęp do danych będzie zapisywany w specjalnych tabelach Ścieżek. Stosowne informacje będą zawierały znacznik czasu dostępu, identyfikator użytkownika, który uzyskał dostęp do danych; rodzaj danych, do których uzyskano dostęp, użytkownika, którego dane dotyczą, wykonaną operację, aplikację, z której uzyskano dostęp.

Profilowanie, zautomatyzowany proces decyzyjny. Oprócz tego, co jest niezbędne do umożliwienia nam wykonywania czynności, które pozwalają na korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej, z wyjątkiem przypadków określonych w naszej polityce dotyczącej plików cookie, nie wykonujemy operacji profilowania w odniesieniu do danych zebranych za pośrednictwem tej strony.

Przekazywanie danych osobowych za granicę. ABOCA nie przekazuje danych osobowych za granicę z własnej inicjatywy. Jednakże niektóre podmioty trzecie, dostawcy usług, mogą mieć swoje serwery fizycznie zlokalizowane za granicą (jak w przypadku dostawców poczty elektronicznej). W takich przypadkach przekazywanie danych za granicę będzie odbywało się wyłącznie w zakresie i zgodnie z rozporządzeniem UE 679/2016 art. 44 i następne.

VII. – Odbiorcy.

Podmioty przetwarzające i mogące przetwarzać dane. Wiedzę o danych osobowych, o których mowa w niniejszej informacji, mogą uzyskać Podmioty przetwarzające i mogące przetwarzać dane: w ramach ABOCA, wykwalifikowany personel, każdy w granicach swoich kompetencji i obowiązków oraz na podstawie przydzielonych zadań i wydanych instrukcji; poza ABOCA., podmioty trzecie, również specjalnie wyznaczone jako Podmioty przetwarzające i mogące przetwarzać dane – z działalności których ABOCA korzysta do wykonywania poszczególnych usług i wyłączenie do tego celu – każdy w granicach swoich kompetencji i obowiązków oraz na podstawie przydzielonych zadań i wydanych instrukcji.

Przekazywanie danych (określonym podmiotom zewnętrznym). ABOCA, w ramach zwykłej działalności zarządczej, księgowej i administracyjnej, może przekazywać Państwa dane osobowe, po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody w sposób określony przepisami prawa, w stosownych przypadkach, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, podmiotom trzecim będącym zewnętrznymi dostawcami usług wyłącznie w celu wykonania wskazanej przez Państwa usługi, np: – firmy świadczące usługi pocztowe, – kancelarie prawne i notarialne, – konsultanci, również w formie powiązanej, – inne firmy usługowe, a także inne podmioty wykonujące zobowiązania na mocy przepisów prawa (takie jak agencje ubezpieczeniowe, policja, organy sądowe itp.). Wykaz podmiotów, którym dane mogą być przekazywane, dostępny jest w siedzibie Administratora danych.

Rozpowszechnianie danych (nieokreślonym podmiotom zewnętrznym). Dane osobowe nie mogą być w żadnym przypadku rozpowszechniane.

VIII. – Prawa osoby, której dane dotyczą.

Artykuły 15-22 RODO przyznają osobom, których dane dotyczą, określone uprawnienia. Art. 15 RODO przyznaje osobom, których prawa dotyczą, prawo dostępu do ich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii. Prawo do uzyskania kopii danych nie może naruszać praw i wolności innych osób.

Wraz z wnioskiem o dostęp, osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od ABOCA potwierdzenie, czy jej dane osobowe są przetwarzane, oraz poznać cele i kategorie przetwarzanych danych, podmioty trzecie, którym dane są przekazywane oraz uzyskać informacje, czy dane są przekazywane do państwa spoza UE na podstawie odpowiednich gwarancji. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo znać okres przechowywania swoich danych osobowych oraz ma prawo do żądania poprawienia nieprawidłowych danych i uzupełnienia danych niekompletnych, do anulowania (prawo do bycia zapomnianym) na warunkach wskazanych w art. 17 RODO, do ograniczenia przetwarzania, do odwołania zgody, do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwienia się, w dowolnym momencie i bez konieczności uzasadniania, przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego.

Prawa te mogą być wykonywane poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres Inspektora ochrony danych ABOCA lub pocztą tradycyjną na adres wskazany poniżej. Inspektor ochrony danych może wymagać identyfikacji osoby, której dane dotyczą, kierując prośbę o dostarczenie kopii jej dowodu tożsamości.

Osoba, której dane dotyczą, która uważa, ze przetwarzanie jej danych osobowych narusza postanowienia RODO lub przepisy wewnętrzne dotyczące ochrony danych osobowych, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych z siedzibą w Rzymie, zgodnie z art. 77 RODO i/lub do skierowania sprawy do organów sądowych.

W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania innych informacji na ich temat oraz, bardziej ogólnie, na temat przetwarzania danych osobowych, możliwe jest składanie wniosków pocztą elektroniczną na poniższy adres: privacy@aboca.it; – a pocztą tradycyjną na adres Aboca S.p.A., spółka z siedzibą przy Loc. Aboca nr 20, – 52037 – Sansepolcro (AR), Włochy.

IX. Odwołanie zgody Pytania dotyczące polityki prywatności Dostęp i Informacje

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, również poprzez specjalną sekcję naszej strony internetowej dostępną pod poniższym linkiem aboca.com/pl/obszar-zastrzezony/ . W przypadku pytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych lub skorzystania z praw przysługujących Państwu zgodnie z poprzednim punktem VI, mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail do administratora strony internetowej ABOCA na adres privacy@aboca.it. Mogą również Państwo skontaktować się z nami pod tym samym adresem, aby uzyskać odpowiedzi dotyczące zarządzania informacjami przez ABOCA. Zanim ABOCA będzie w stanie dostarczyć lub zmienić jakiekolwiek informacje, konieczne może być zweryfikowanie Państwa tożsamości i odpowiedź na kilka pytań. Odpowiedzi udzielimy tak szybko, jak to możliwe.

X. Administrator danych.

Administratorem danych jest ABOCA z siedzibą przy Loc. Aboca 20, 52037, SANSEPOLCRO (AR).

XI. Inspektor ochrony danych.

IOD jest Giuseppe Serafini, prawnik przy sądzie w Perugii. E-mail: dpo@aboca.it

XII. – Podmioty przetwarzające dane.

Pełny wykaz Podmiotów przetwarzających dane dostępny jest w siedzibie firmy.

Niniejsze obowiązkowe informacje podlegają aktualizacji, w zależności od ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach prawnych.

REJESTRACJA: Zapoznałem/Zapoznałam się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych