Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

LAND

Privacy Policy

Informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
Art. 13 Verordening (EU) 679 van 27 April 2016

Krachtens artikel 13 van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens” (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of verder GDPR genoemd, naar de Engelse naam), is ABOCA S.p.A. Società Agricola (verder ABOCA) met zetel te Aboca 20, Sansepolcro 52037 (AR)– Arezzo Italië, in hoedanigheid van Eigenaar, verplicht de gebruikers die verbinding maken met het domein www.aboca.com (onafhankelijk van de doeleinden van deze verbinding) bepaalde informatie te leveren over de gegevensverwerking uitgevoerd op dit domein.
Dit document vervangt de “Privacyverklaring” (die in de toekomst zal worden geüpdatet wanneer dit nodig is) van deze website. Met behoud van de definities uit art. 4 van de GDPR worden in dit informatiedocument de volgende definities toegepast:

Domein aboca.com: het domein, toegankelijk via het world wide web van het internet, op het adres https://www.aboca.com, bestaande uit gegevens, applicaties, technologische hulpbronnen, menselijke hulpbronnen, organisatorische regels en procedures voor het verwerven, opslaan, verwerken, uitwisselen, opzoeken en doorzenden van de informatie.

Verzamelpunten: de gebieden in het aboca.com domein bestemd voor de verzameling van persoonsgegevens.

I. Waarschuwingen en Bescherming van Minderjarigen
De verwerking van persoonsgegevens past de principes toe van rechtmatigheid, correctheid en transparantie. De persoonsgegevens zullen worden verzameld voor de doeleinden die expliciet en wettelijk werden bepaald (doelbinding) en zullen worden aangepast, zijn pertinent met en beperkt tot de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden (gegevensminimalisatie). Ze zullen steeds correct zijn en geüpdatet worden, en worden bewaard voor een tijdsinterval dat niet groter is dan de tijdsspanne vereist voor uitvoering van het Contract, tenzij langere bewaartijden vereist worden voor het vervullen van wettelijke en fiscale verplichtingen (beperking van de bewaringstermijn). De persoonsgegevens worden verwerkt met toepassing van alle geschikte beschermingsmaatregels voor garantie van de integriteit, vertrouwelijkheid en onbeschikbaarheid door niet geautoriseerde derden (integriteit en vertrouwelijkheid). Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld wordt is de verlening van persoonsgegevens via de verzamelpunten van de website www.aboca.com voorbestemd aan meerderjarigen.

II. Referentienormen en rechtsgrondslagen van de verwerking.
De handelingen betrokken bij de verwerking, die verder gedetailleerd worden besproken, zijn rechtmatig en vinden hun rechtsbasis terug in de normen voor reglementering van uw recht tot gegevensbescherming, uw recht tot vertrouwelijkheid en tot slot uw recht tot het verlenen of intrekken, op elk ogenblik, van uw geïnformeerde toestemming van de verwerking, met name:

 • De Algemene Verordening (EU) 679 van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
 • Uw geïnformeerde toestemming, opgesteld conform de geldende wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming (Art. 6 GDPR).
 • De nakoming van contractuele verplichtingen door ABOCA ten gunste van uzelf, vanaf het moment van uw instemming tot de dienstverlening (Art. 6 GDPR);
 • De nakoming van verplichtingen of bevelen die de Eigenaar van de Verwerking moet naleven krachtens wetten of bevelen van bevoegde autoriteiten (Art. 6 GDPR).

III. – Aard van de gegevens van deze verwerking.
III.1. – De facultatieve, expliciete en vrijwillige verzending van e-mails naar de adressen vermeld op deze website impliceert de kennisgeving van het e-mailadres van de gebruiker, vereist om de verzoeken te beantwoorden, alsmede van overige in het document ingevoerde gegevens, indien aanwezig. Specifieke samenvattende informatiedocumenten zullen vervolgens worden vermeld of weergegevens op de pagina’s van de website voor bijzondere dienstverlening op aanvraag. In elk geval – daar waar voorzien door de wet – zal uw toestemming voor gegevensverwerking worden gevraagd voor elk afzonderlijk geval.
III.2. – Uitsluitend na uw toestemmingsverlening, en indien vereist, kunnen of zullen de volgende categorieën persoonsgegevens – die naar uw persoon verwijzen – verwerkt worden voor de vermelde doeleinden.
(a). – Gemeenschappelijke persoonsgegevens, identificatiegegevens.
Bijvoorbeeld Voornaam en Familienaam, Geboortejaar, Geslacht, Adres, Gemeente, Provincie, e-mail, Telefoonnummer, Postcode, Link naar profielen op de volgende sociale netwerken: Facebook, Instagram en Twitter.
(b). – Gegevens voor technische verwerking.
Vallen tevens onder de gegevensverwerking: het IP-nummer en het type browser dat u gebruikt voor verbinding met het domein aboca.com (niet identificeerbare gegevens), die automatisch geregistreerd worden door de logische apparaten voor bescherming en controle van de toegang tot het domein (LOG FILES). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de controle van het netwerkverkeer naar het domein aboca.com. Dit zijn gegevens die niet worden verzameld om geassocieerd te worden met identificeerbare personen, maar die omwille van hun aard, na verwerking en associatie met gegevens in het bezit van derden, kunnen leiden tot de identificatie van de gebruikers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie op te stellen over het gebruik van de website en om de correcte werking ervan te controleren en worden onmiddellijk uitgewist na de verwerking. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt voor verantwoordelijkheidbeoordeling in geval van hypothetische cybercriminaliteit ten nadele van de website: uitgezonderd deze mogelijkheid zullen de gegevens betreffende de internetcontacten, in de betreffende vorm, niet langer dan zeven dagen worden bewaard.
(c). – Cookies.
Tevens verricht ABOCA met behulp van cookies-bestanden de anonieme verwerking en analyseprocedures van de gegevens horende bij de pagina’s van het door u bezochte domein aboca.com. Dankzij deze technologieën (die toelaten uw navigatievoorkeuren te kennen, door de gebieden van het aboca.com domein op te volgen die u reeds voorheen heeft bezocht) kan ABOCA zijn dienstverlening beter afstellen aan uw persoonlijke behoeften, zonder dat overbodige registraties nodig zijn. (Een cookie bestaat uit een reeks gegevens verzonden door de website naar de browser. Bovenvermelde gegevens kunnen ook worden opgeslagen op de computer in een anonieme tag, die de computer identificeert maar niet de gebruiker. Sommige ABOCA pagina’s gebruiken cookies, verzonden door ABOCA of door derden, andere doen beroep op technologieën voor een betere navigatie doorheen de website. U kunt uw browser zo instellen dat een waarschuwing wordt verzonden alvorens een cookies te ontvangen, zodat u dit al dan niet kunt aanvaarden. U kunt de cookies ook volledig uitschakelen. Door de cookies uit te schakelen is het mogelijk dat sommige websites niet correct werken). Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de cookies op de Aboca.com website de hier beschikbare Cookies Policy.
(d). – Bijzondere categorieën van persoonsgegevens.
Indien bepaalde categorieën persoonsgegevens krachtens art. 9 Verordening (EU) 679/2016 worden verzameld via het ABOCA domein, zal u hierover op voorhand worden ingelicht en kunt u – volgens de wettelijk voorziene methoden – uw toestemming verlenen.

IV. – Aard van de gegevensverlening – Bronnen van de gegevens.
Het verlenen van uw persoonsgegevens is meestal niet verplicht, maar in sommige gevallen wel noodzakelijk (en dus verplicht) om te kunnen genieten van de dienstverlening en functies van de website.
IV.1. – Gegevens die verplicht moeten worden verleend.
IV.1.1. – Het verlenen van bepaalde gegevens is noodzakelijk, en dus verplicht, om uw specifieke verzoeken te kunnen opvolgen; u bent steeds vrij om uw persoonsgegevens niet te verlenen, maar in dat geval is het mogelijk dat de Eigenaar van de verwerking niet in staat is uw verzoeken na te leven of u volledig te laten genieten van alle functies aanwezig op de website Aboca.com.
IV.1.2. – Het verlenen van persoonlijke identificatiegegevens is vereist:
• (a). – om u te registreren op de website en om samen met de overige voordelen ook de gewenste productinformatie, diensten en initiatieven van ABOCA te ontvangen.
IV.1.3. – Deze identificatiegegevens worden zowel verwerkt op papier als op elektronische dragers en worden door ABOCA bewaard uitsluitend gedurende de periode dat de betrokkene ingeschreven is op deze website, of voor een maximum tijdsduur van drie jaar na de laatste handeling uitgevoerd op de website. Na deze bewaartijd zullen de persoonlijke identificatiegegevens automatisch worden uitgewist.
IV.2. – Gegevens gebruikt voor de authenticatie.
Na voltooiing van de registratie, waarbij u net uw toegangsgegevens heeft gekozen, inclusief het wachtwoord dat u alleen kent, kunt u toegang verkrijgen tot de ABOCA website met een mobiel toestel of desktop, door de gekozen persoonlijke authenticatiegegevens (die u met zorg moet bewaren) in te voeren in de overeenkomstige velden. Wij vragen u om een wachtwoord uit te kiezen met minstens de volgende eigenschappen: minimale lengte acht karakters, inclusief minstens één speciaal karakter. Indien u uw wachtwoord vergeten bent, klik dan op de link van de autonome resetprocedure. De authenticatiegegevens worden gecodeerd vanaf het eerste gebruik en ABOCA kan deze op geen enkele wijze ontcijferen.
IV.3. – Bronnen van de gegevens.
Wij zamelen de persoonsgegevens in die u ons rechtstreeks heeft bezorgd door interactie met de website ww.aboca.com.

V. Doeleinden van de Verwerking.
ABOCA zal buiten de handelingen voor verwerking opgelegd door wettelijke verplichtingen, reglementering of bevelen van Autoriteiten, mits uw toestemming en enkel indien noodzakelijk, handelingen uitvoeren die vereist zijn om te kunnen genieten van de diensten en functies van de website www.aboca.com; in het bijzonder:

 • voor het beheer van uw interacties met ABOCA;
 • voor doeleinden die strikt gebonden zijn aan het beheer van deze interactie (bv. voor verzameling van precontractuele informatie en uitvoering van diensten en handelingen, zoals contractueel werd vastgelegd);
 • voor analyse van de bekomen informatie met als doeleinde de aanbieding, via verzending van de ABOCA nieuwsbrief en/of promotie- of reclamemateriaal, van diensten en/of producten van ABOCA, of van derden, waarvoor ABOCA van oordeel is dat ze u interesseren, en voor uitvoering van marktonderzoek door ABOCA;
 • voor doeleinden betrokken bij de controle van het verloop van de klantrelaties en de controle van kredietrisico’s en fraude tijdens de door ABOCA verleende diensten;
 • om te voldoen aan specifieke verzoeken van de betrokkene.

VI. Verwerkingswijze van uw persoonsgegevens.
Met verwijzing naar alle doeleinden beschreven in de voorgaande paragrafen zullen uw persoonsgegevens worden behandeld op elektronische dragers of papier en worden verwerkt door specifieke informaticaprocedures met het oog op de persoonlijke diversificatie van de door ABOCA verleende diensten in functie van uw behoeften. De gegevensverwerking gebeurt op een wijze die de logische en fysische zekerheid en vertrouwdheid garandeert en kan gebeuren met behulp van manuele, informatica en telematische middelen die de gegevens zelf opslaan, verzenden en delen. De logica van de verwerking is strikt verbonden met de nagestreefde doeleinden.
VI.1. – Dataretentiebeleid (Data Retention Policy).
Met betrekking tot de doeleinden beschreven in lid (V.3), d.w.z. de aanbieding van commerciële informatie en reclame, zal de betreffende verwerking, conform de voorschriften van het Besluit Doc. web 1103045 van de Toezichthoudende Autoriteit voor Gegevensbescherming, die geen gevoelige gegevens verwerkt, enkel worden uitgevoerd door de Eigenaar na verlening van uw toestemming, en niet langer dan 24 maanden na de verzameling van uitsluitend geaggregeerde gegevens.
VI.2. – Beveiliging en bewaring van de gegevens.
VI.2.1. – Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden binnen de Europese Unie; het betrokken informatiebeveiligingsbeleid werd getoetst aan de betreffende “Best Practices” of aanbevolen werkwijzen.
VI.2.2. – Controle van toegang en handelingen. Audit Log. Elke toegang tot de gegevens wordt opgeslagen in specifieke log-tabellen. Deze informatie bevat de “timestamp” van toegang, de identificatie van de gebruiker die toegang had tot de gegevens, het soort gegevens waarvoor toegang werd verleend, de gebruiker waartoe de gegevens behoren, de uitgevoerde handeling, de applicatie waarmee de toegang werd uitgevoerd.
(E.6). – Profilering, geautomatiseerde besluitvorming; Buiten de handelingen vereist voor de uitvoering van de prestaties die u in staat stellen te genieten van de diensten aangeboden op de website, en uitgezonderd wat gespecificeerd werd in onze cookies policy, voeren wij geen handelingen uit voor profilering met betrekking tot de gegevens verzameld op onze website.
(E.7). – Privacyeffectbeoordelingen (Data Protection Impact Assessment). ABOCA verzorgt de uitvoering, met betrekking tot de handelingen voor verwerking van persoonsgegevens geassocieerd met de werking van zijn website, ook beroep doende op een specifiek evaluatie-instrument ter beschikking gesteld door de Toezichthoudende Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens in Frankrijk  (Commission Nationale de l’informatique et deslibertés) van een specifieke gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA), waarvan de resultaten ter beschikking worden gesteld op verzoek van de betrokkene.

VII. – Bestemmelingen van de gegevens en overdracht naar het buitenland.
VII.1. – Verwerkingsverantwoordelijken en Verwerkers.
In hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijken en Verwerkers kunnen de volgende figuren kennisnemen van de persoonsgegevens, onderwerp van dit informatiedocument:

 • gekwalificeerd intern personeel van ABOCA, elk conform de beperkingen opgelegd door zijn specifieke competenties en functies en op basis van de opgelegde taken en bijgeleverde instructies.
 • externe partijen buiten ABOCA, derden, ook specifiek benoemd als Verwerkingsverantwoordelijken en Verwerkers – waarop ABOCA beroep doet voor diverse soorten dienstverlening en uitsluitend voor uitvoering van de betreffende diensten – elk conform de beperkingen opgelegd door zijn specifieke competenties en functies en op basis van de opgelegde taken en bijgeleverde instructies.

VII.2. – Communicatie van de gegevens (aan gedefinieerde externe partijen).
ABOCA kan voor de uitvoering van zijn gewone bedrijfsactiviteiten voor beheer en administratie en mits u hiervoor toestemming heeft verleend volgens de wettelijk voorziene methoden, indien voorzien, en conform de veiligheidsmaatregels, uw persoonsgegevens mededelen aan bepaalde derden, dienstverlenende leveranciers, en uitsluitend om te kunnen voldoen aan de door u aangevraagde prestatie, zoals: – postbedrijven, – advocaten- en notariskantoren, – consultants, ook in geassocieerde vorm, – andere dienstverlenende bedrijven, inclusief overige instanties ter naleving van wettelijke verplichtingen (zoals verzekeringsmaatschappijen, politie, gerechtelijke autoriteiten, enz.). De lijst met partijen/instanties waaraan de gegevens zouden kunnen worden medegedeeld is beschikbaar op de vestiging van de Eigenaar van de Verwerking.
VII.3 – Overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland.
ABOCA draagt op eigen initiatief geen persoonsgegevens over naar het buitenland. Toch is het mogelijk dat bepaalde derden, die dienstverlenende leveranciers zijn, hun servers hebben geïnstalleerd in het buitenland (zoals bijvoorbeeld de providers van e-mailadressen). In deze gevallen zal de gegevensoverdracht naar het buitenland enkel geschieden binnen het kader van en conform de Verordening (EU) 679/2016 Art. 44 en latere wijzigingen.
VII.4. – Verspreiding van de gegevens (aan ongedefinieerde externe partijen).
De persoonsgegevens mogen in geen geval worden verspreid.

VIII. – Rechten van de betrokkene.
De artikels 15 tot 22 van de AVG (GDPR) verlenen specifieke rechten aan de betrokkenen. Art. 15 GDPR erkent het recht aan de betrokkene voor toegang tot zijn persoonsgegevens en het verkrijgen van een kopij van de gegevens. Het recht op het bekomen van een kopij mag geen afbreuk doen op de rechten en vrijheden andere personen.
Met het toegangsverzoek heeft de betrokkene recht om de bevestiging te krijgen van ABOCA of al dan niet op dat moment zijn persoonsgegevens worden verwerkt, om de doeleinden en categorieën te kennen van de verwerkte gegevens, om de derde partijen te kennen waaraan de gegevens werden medegedeeld en om te weten of de gegevens werden overgebracht naar een land buiten de Europese Unie met de nodige garanties. De betrokkene heeft tevens het recht om de bewaartijd van zijn persoonsgegevens te kennen en heeft recht op correctie van verkeerde gegevens of aanvulling van onvolledige gegevens, uitwissing (het recht “om te worden vergeten”) conform de condities vermeld in art. 17, GDPR, beperking van de verwerking, intrekking van de toestemming, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar, op gelijk welk ogenblik en zonder reden, tegen verwerking voor rechtstreekse marketingdoeleinden. De rechten kunnen worden uitgeoefend door verzending van een e-mail naar het adres van de Data Protection Officer (Functionaris voor de Gegevensbescherming) van ABOCA, of via gewone post op het volgende adres. Het is mogelijk dat de Data Protection Officer de betrokkene moet identificeren via een kopij van zijn identiteitskaart. Indien de betrokkene van oordeel is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens de beschikkingen van de GDPR of van de interne regelgeving inzake gegevensbescherming schendt, dan heeft hij het recht om een aanklacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens gevestigd te Rome, krachtens art. 77 GDPR en/of een gerechtelijke procedure bij de bevoegde autoriteiten in te leiden.
Om dit recht uit te oefenen of om meer informatie te verkrijgen over dit onderwerp, en meer algemeen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een verzoek indienen per e-mail op het volgende e-mailadres: [email protected]; – of een brief schrijven naar Aboca S.p.A., met wettelijke zetel te Aboca, 20 – 52037 Sansepolcro (AR) – Italië

IX. Intrekken van de Toestemming Vragen over de Privacy Toegang en Respons
U heeft het recht om op elk ogenblik uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, door uw intentie aan ons mede te delen. Indien u vragen heeft of meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten, die hoger vermeld werden in punt VI, wenst uit te oefenen, dan kunt u een e-mail verzenden naar de beheerder van de ABOCA website, op het e-mailadres: [email protected]. U kunt ook op dit adres terecht met vragen over het informatiebeheer door ABOCA. Alvorens ABOCA u informatie kan leveren of enige informatie kan wijzigen is het mogelijk dat ze uw identiteit nagaat en u enkele vragen stelt. We zullen u zo snel mogelijk een antwoord sturen.

X. – Eigenaar van de Verwerking.
De Eigenaar van de Verwerking is ABOCA met zetel te Aboca 20, 52037, SANSEPOLCRO (AR).

XI. – Verantwoordelijke voor de Bescherming van Persoonsgegevens.
De VBP is Meester Giuseppe Serafini, kantoorhoudend te 06012 Città Di Castello (PG), in Via S. Antonio nr. 7. e-mail: [email protected]
XI.1. – Verwerkingsverantwoordelijken
De volledige lijst met Verwerkingsverantwoordelijken is beschikbaar op onze bedrijfszetel. Deze verplichte informatie moet worden geüpdatet in functie van de mogelijke wijzigingen van de van kracht zijnde wettelijke beschikkingen.