Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

KRAJ

Warunki użytkowania

1. – Informacje dotyczące właściciela domenyFirma:
 Aboca S.p.A. Società Agricola

Dyrekcja:
 Loc. Aboca 20 – 52037 – Sansepolcro (AR)

Centralka +39 0575 7461

NIP 01704430519

Siedziba: 
Loc. Aboca 20
52037 Sansepolcro (AR)

tel. +39 0575 7461

fax +39 0575 749130
contatti[at]aboca.it

2. Wstęp.
2.1. – Następujące warunki stanowią Ogólne Warunki użytkowania domeny https://www.aboca.com (dalej zwane odpowiednio “Ogólne Warunki” i “Domena”), które dotyczą wszystkich osób wyświetlających zawartość stron. Dostęp do Domeny i jakakolwiek czynność prowadząca do wyświetlenia jej zawartości oznacza akceptację Ogólnych Warunków; w przypadku, gdy użytkownik nie zechce zaakceptować Ogólnych Warunków, wystarczy opuścić stronę internetową.

2.1.1. – W przypadku, gdy klauzula niniejszych Ogólnych Warunków uważana jest za nieważną lub nieskuteczną, jest ona traktowana oddzielnie, nie wpływając w żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych warunków.

2.2. – Użytkownik, wraz z wejściem na domenę, domyślnie deklaruje, że nie użyje domeny i jej zawartości w celach niedozwolonych i w każdym razie niezgodnych z obowiązującymi przepisami. Niniejsze Ogólne Warunki mogą zostać zmienione przez firmę Aboca S.p.A. Società Agricola w każdym momencie, bez uprzedzenia użytkowników, którzy są zobowiązani do okresowego zapoznawania się z nimi, przed wejściem na stronę internetową. Wejście na stronę po zmianach opisanych w poprzednim punici, oznacza pełną akceptację Ogólnych Warunków w ich zmienionej formie.

2.3. – W przypadku, gdy na stronie oferowane są dobra lub usługi lub też, gdy pewne treści strony są przedmiotem odrębnych warunków, które zostaną podane na danych stronach lub przy oferowanych dobrach i usługach, mają one pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami.

3. – Prawa autorskie.

3.1. – Zabrania się powielania lub użytkowania, bez wyraźnej zgody, materiału znajdującego się na Domenie, oraz wykonywania wszelkich czynności, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi i interesowi autorów oraz właścicieli praw autorskich dzieł zawartych na Domenie.

3.2. – Żadna z treści Domeny nie może być, w całości lub częściowo, kopiowana, powielana, ponownie publikowana, umieszczana na innych stronach, przepisywana, przesyłana lub rozprowadzana, przy użyciu kanałów komunikacyjnych, takich jak Internet, telewizja, radio lub jakikolwiek inny, w jakimkolwiek charakterze lub formie, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Aboca S.p.A. Società Agricola, z wyjątkiem czynności wydruku, pobierania i wyświetlania, wykonanych w celach wyłącznie prywatnych i nie komercyjnych, pod warunkiem, że materiał nie zostanie w żaden sposób zmieniony i zostaną zachowane informacje dotyczące praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej.

3.3. – Domena i jej zawartość mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów prywatnych, związanych z badaniami i dydaktyką, z wyłączeniem celów o innym charakterze, pod warunkiem, że pozostaną niezmienione nazwiska autorów. Wyłącznie tytułem przykładu i niewyczerpująco, przez zawartość Domeny rozumie się: (a). – każde przedstawienie graficzne i/lub tekstowe; (b). – każdy rodzaj odtwarzania audio; (c). – rysunki animowane lub nieanimowane; (d). – teksty; (e). – bazy danych; (f). – programy do przetwarzania; (g). – zdjęcia; (h). – filmy; (i). – wykresy i tabele; (l). – slogany. Informacje zawarte na Domenie nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, w celu tworzenia baz danych każdego typu i rodzaju, ani archiwowane (w całości i w części) w istniejących bazach danych, zarówno dostępnych tylko dla ich twórcy, jak i dostępnych dla osób trzecich.

3.4. – Wszystkie marki, nazwy, firmy, przedsiębiorstwa i logo obecne na Domenie, są wyłączną własnością firmy Aboca S.p.A. Società Agricola i chronione obowiązującymi przepisami w materii znaków handlowych. Kategorycznie zabrania się powielania w każdej formie i w każdy sposób, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Aboca S.p.A. Società Agricola oraz zabrania się rejestracji marki “ABOCA S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA”  w jakiejkolwiek top level domain; marki, nazwy, firmy, przedsiębiorstwa i logo, będące własnością osób trzecich, z którymi z Aboca S.p.A. Società Agricola współpracuje w różnej formie, są chronione na równi ze znakami Aboca S.p.A. Società Agricola przez obowiązujące przepisy w materii. Kategorycznie zabrania się również wykorzystywania wszystkich znaków będących własnością Aboca S.p.A. Società Agricola, takich jak metatags i/czyli każdej komendy w języku html, która, nawet jeśli nie powoduje wizualizacji lub formatowania danej komendy, dostarcza jednak instrukcji i/lub informacji dla innych jednostek logicznych obecnych w sieci.

3.5. – Bez pisemnej zgody Aboca S.p.A. Società Agricola, nie zezwala się na tworzenie linków do home page Domeny aktualnie dostępnej pod adresem https://www.aboca.com/ (dalej również “Home Page”), ani do żadnej wewnętrznej strony Domeny. – Aby uzyskać zgodę, należy wysłać e-mail na adres contatti[at]aboca.it, w którym należy podać: (a). – dane osobowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie domeną (łącznie z adresem e-mail i numerem telefonu); (b). – dane osoby występującej o zgodę; (c). – adres web domeny, gdzie zostanie stworzony link; (d). – jakakolwiek dodatkowa informacja zostanie uznana za użyteczną w celu dostania zgody przez Aboca S.p.A. Società Agricola.

3.6. – Kategorycznie zabrania, uważając takie działanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za nieuczciwą konkurencję, tworzenia specjalnych linków, które pozwalają na odesłanie użytkownika na stronę wewnętrzną, bez przejścia przez  Home Page (“deep linking”) oraz linków wprowadzania automatycznego (“inline linking”), które pozwalają użytkownikowi na automatyczną wizualizację obrazów pochodzących ze strony oraz linków (“framing”), które pozwalają na otwieranie strony Domeny, na specjalnej stronie innej domeny, w taki sposób, że strona nie zostanie wyświetlona na osobnej stronie, lecz wewnątrz strony już otwartej.

4. Wykluczenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności.

4.1. – Wszystkie treści publikowane na Domenie, mają na celu ogólną informację. Firma Aboca S.p.A. Società Agricola nie daje żadnej gwarancji, że są one dokładne i kompletne oraz zastrzega sobie oprawo do zmiany i aktualizacji tych informacji, bez uprzedzenia. Aboca S.p.A. Società Agricola nie jest odpowiedzialna za żadną szkodę, bezpośrednią lub pośrednią, wraz z brakiem zarobku, wynikającym z użytkowania lub niemożności użytkowania Domeny i jej treści i stron z nią powiązanych bezpośrednio lub pośrednio, oraz z pominięć lub błędów.

5. Stosowane prawo i właściwy sąd.
5.1. – Z wyjątkiem wszystkich praw, które wynikają z obowiązujących przepisów – krajowych i międzynarodowych – różniących się od Ogólnych Warunków, niniejsze Ogólne Warunki podlegają legislacji włoskiej i są interpretowane na jej podstawie (z wyjątkiem norm dotyczących konfliktów prawnych), łącznie ze sporami dotyczącymi istnienia, ważności i skuteczności Ogólnych Warunków i wszelkich porozumień, które z nich wynikają. W wyżej wymienionych sprawach, sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Ogólnych Warunków oraz z porozumień z nich wynikających, jest Sąd w Arezzo.

5.2. – Biorąc pod uwagę stosowanie prawa włoskiego, w przypadku jakichkolwiek nieporozumień dotyczących różnić między językiem włoskim a językiem angielskim, językiem odniesienia jest język włoski