Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

Język

Dla wspólnego dobra

Nasze zaangażowanie w tworzenie pozytywnego wpływu na ludzi i środowisko jest zapisane w naszym statusie Spółki Benefit oraz oceniane i mierzone zgodnie z międzynarodowymi standardami certyfikacji B Corp.

Dla wspólnego dobra, dla dobra nas wszystkich.

BENEFIT CORPORATION

Systemowa wizja życia, która charakteryzuje naszą firmę od samego początku jej istnienia, sprawiła, iż dokonaliśmy ponownego zdefiniowania pojęcia zdrowia, które pozostaje w bezpośrednim, stałym i nierozerwalnym związku ze społeczeństwem i środowiskiem.

Zgodnie z tą wizją wierzymy, że przedsiębiorstwo może odnieść sukces tylko wtedy, gdy jest w stanie połączyć rozwój gospodarczy ze sprawiedliwością społeczną i szacunkiem dla przyrody.

Z tego powodu zdecydowaliśmy się zostać spółką Benefit, nową formą prawną biznesu, wprowadzoną w 2016 roku we Włoszech, pierwszym kraju na świecie po Stanach Zjednoczonych


Aby przyjąć powyższy model, formalnie wpisaliśmy do naszego statutu cel polegający na zaangażowaniu na rzecz Dobra Wspólnego, włączając do niego sześć celów związanych z pożytkiem wspólnym, które wykraczają poza tradycyjne generowanie zysku:

Promujemy zdrowie i dobrostan ludzi
Badamy i rozwijamy naturalne kompleksy molekularne, uzyskane w wyniku prowadzonych badań naukowych.
Tworzymy nowe modele łańcucha dostaw oparte na dzieleniu się i udostępnianiu naszych wartości.
Promujemy praktyki, które szanują i chronią delikatną równowagę i różnorodność środowiska naturalnego.
Wspieramy kulturalny, społeczny i ekonomiczny rozwój społeczności, w których działamy.
Cenimy ludzi, którzy z nami pracują.

Raport Wpływu

Każdego roku mierzymy nasz wkład w realizację każdego z powyższych celów, sporządzając w tym celu Raport Wpływu, w którym opisujemy nasz roczny plan poprawy.

Aby dokładnie mierzyć i rzetelnie relacjonować ogólne oddziaływanie opisywane w Raporcie posiłkujemy się międzynarodowym testem Benefit Impact Assessment (BIA), opracowanym przez amerykańską organizację pozarządową B Lab.

Ponadto, porównanie się z tym standardem pozwoliło nam określić wpływ firmy Aboca na otoczenie, a także wyznaczyć ścieżkę organicznego, ciągłego doskonalenia, zgodnego z naszą wizją rozwoju.

Zapoznaj się z raportem z wpływu

W 2021 r. spółki Grupy Aboca otrzymały nagrodę „Best for the world” w obszarach Governance i Environment.

POSIADAMY CERTYFIKAT B CORP

Warto zaznaczyć, że Aboca uzyskała certyfikat B Corp z wynikiem 116,7 punktów, co jest niezwykłym osiągnięciem, biorąc pod uwagę, że testowi BIA poddało się dotychczas ponad 110 000 firm w ponad 70 krajach na całym świecie, ale tylko 3% z nich przekroczyło granicę 80 punktów, stanowiących minimalny próg pozwalający na poddanie się procesowi weryfikacji przez B Lab. Certyfikat ten weryfikuje i zapewnia, że firma postępuje zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie działań społecznych i środowiskowych. Więcej szczegółów na temat certyfikacji B Corp dla Aboca i pozostałych spółek z Grupy jest dostępnych na oficjalnym portalu certyfikowanej B Corp.

Obszary oddziaływania oceniane w teście BIA:  

Obszar „Współrządzenie” (Governance)

w którym pozytywnie oceniono zaangażowanie kierownictwa w tworzenie Dobra Wspólnego, a także uznano, że misja firmy Aboca, jako spółki Benefit jest mocno osadzona w modelu zrównoważonego rozwoju.

Obszar „Pracownicy” (Workers)

w którym oceniono uwagę, jaką firma poświęca dobrostanowi swoich pracowników poprzez tworzenie pozytywnego środowiska pracy, sprzyjającego integracji.

Obszar „Społeczność” (Community)

w którym wzięto pod uwagę zaangażowanie firmy w tworzenie pozytywnego wpływu społecznego i ekonomicznego na wszystkie społeczności, z którymi współpracuje, poprzez organizowanie licznych inicjatywy o charakterze kulturalnym, a także zapewnianie wysokiej jakości łańcucha dostaw w całym kraju.

Obszar „Środowisko” (Environment)

w którym Aboca uzyskała maksymalną ocenę za „innowacyjne działania rolnicze”, między innymi ze względu na wysoki poziom ochrony bioróżnorodności, dodatkowo potwierdzony specjalnym certyfikatem Biodiversity Alliance.

Obszar „Klienci” (Customers)

w którym decydującą rolę odegrała uwaga i troska, jaką firma otacza konsumów. A to dzięki temu, iż jej oparte na naturalnych kompleksach molekularnych produkty zaspokajają potrzeby organizmu bez naruszania jego naturalnej równowagi biologicznej. Z tym obszarem wiąże się uznanie produktów i usług oferowanych przez firmę za prawdziwe nośniki promocji zdrowia i dobrostanu człowieka.

Nagroda „Best for the world” 2021 dla spółek Grupy Aboca


“Nigdy przedtem nie było tak oczywiste, że wzrost nie może być nieograniczony w systemie skończonym. W świecie, gdzie rozwój technologiczny i najnowocześniejsze badania pozwalają człowiekowi na zrozumienie złożoności biologicznej świata, w którym żyje, powstaje potrzeba ponownego przemyślenia paradygmatów redukcjonistów, które zakotwiczają naszą ekonomię w przeszłości i przyćmiewają przyszłość. Dlatego, tak jak w naszych laboratoriach badawczych, bada się złożoność natury, poszukując odpowiedzi na choroby, które nie mogą być zwalczane przy użyciu broni redukcjonistycznych przestarzałej farmakologii, będziemy musieli również przezwyciężyć nasze obecne przekonania, aby potwierdzić inną koncepcję wartości, na której będzie można stworzyć nową wielką wizję przyszłości. Tam, gdzie rozwój naszej cywilizacji nie przechodzi przez niezrównoważony wzrost ilości towarów i zużycia, lecz przez zmianę systemu, w którym znajduje się wyłaniająca się jakość. Mając na celu prawdziwy rozwój ludzkości. Aby wrócić do rozwoju, w najprawdziwszym znaczeniu tego słowa.”

Massimo Mercati, CEO firmy Aboca

Massimo_Mercati-1