Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

LAND

Gebruiksvoorwaarden

1. – Gegevens van de eigenaar van het domein

Bedrijfsnaam:
Aboca S.p.A. Società Agricola
Directie:
 Loc. Aboca 20 – 52037 – Sansepolcro (AR)
Telefoon +39 0575 7461
Btw-nr. 01704430519
Vestigingsadres:
Loc. Aboca 20
52037 Sansepolcro (AR)
tel. +39 0575 7461
fax +39 0575 749130
contatti[at]aboca.it

2. Inleiding
2.1. – De volgende gebruiksvoorwaarden vormen de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het domein https://www.aboca.com  (hierna kortweg respectievelijk de “Algemene Voorwaarden” en het “Domein”). De toegang tot het Domein en alle andere handelingen die leiden tot de weergave van de content hiervan vormen de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden;in het geval dat de gebruiker de Algemene Voorwaarden niet wil aanvaarden, is het voldoende dat hij niet door de pagina’s van de Website surft.

2.1.1. – Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden als ongeldig, of om welke reden dan ook als krachteloos wordt aangemerkt, zal deze bepaling als splitsbaar van de andere bepalingen worden beschouwd, zonder dat dit enig gevolg heeft op de rechtswerking van de andere bepalingen.

2.2. – De gebruiker verklaart middels de toegang tot het domein stilzwijgend dat hij het domein en de content hiervan niet zal gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die hoe dan ook in strijd zijn met de geldende wetgeving. De onderhavige Algemene Voorwaarden mogen door Aboca S.p.A. Società Agraria Agricola, zonder voorafgaande kennisgeving aan de klanten, op elk moment gewijzigd worden, waarbij de plicht van laatstgenoemden om de voorwaarden voorafgaand aan het raadplegen van de content van de Website regelmatig te controleren blijft bestaan. Het raadplegen van het Domein na bovenvermelde wijzigingen impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden in de gewijzigde versie.

2.3. – Wanneer binnen het Domein goederen en diensten aangeboden worden of content gepresenteerd wordt die onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden die in overeenstemming met voormelde diensten of content weergegeven zal worden, zullen deze voorwaarden prevaleren boven deze Algemene Voorwaarden.

3. – Auteursrecht.
3.1. – Alle handelingen met betrekking tot extractie of hergebruik van het op het Domein aanwezig materiaal waarvoor niet expliciet toestemming verschaft is, alsmede alle andere activiteiten die de eer of goede naam en het rechtmatig belang van de auteurs en eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten van de werken die hierop geplaatst zijn aan kunnen tasten, zijn verboden.

3.2. – De inhoud van het Domein mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aboca S.p.A. Società Agricola, op welke manier of in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk worden gekopiëerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, omgezet, verstuurd of gedistribueerd, door middel van communicatiekanalen zoals internet, televisie- of radiosystemen of andersoortige systemen, met uitzondering van het printen, downloaden en weergeven voor uitsluitend persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat het betreffende materiaal op geen enkele manier gewijzigd wordt en dat alle informatie met betrekking tot de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die hierin bevat zijn behouden blijven

3.3. – Het Domein en de content hiervan mogen uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden of ten behoeve van onderzoek en onderwijs, met uitsluiting van andersoortige doeleinden, op voorwaarde dat de namen van de eigenaar van het recht ongewijzigd blijven; onder content van het Domein dient, inbegrepen, maar niet beperkt tot, te worden verstaan: (a) – weergaven in de vorm van beelden en/of tekst in het algemeen; (b). – alle soorten audioweergave; (c) – tekenfilms en tekeningen; (d) – teksten; (e). – databases; (f) – computerprogramma’s (g). – foto’s; (h). – filmpjes; (i). – grafieken en tabellen; (l). – slogans. De in het Domein opgenomen informatie mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden teneinde databases van welke soort of welke aard dan ook te ontwikkelen, of (geheel of gedeeltelijk) gearchiveerd worden in reeds bestaande databases, zowel databases die uitsluitend toegankelijk zijn door de ontwikkelaar als databases die door derden ter beschikking gesteld zijn.

3.4. – Alle merken, domeinnamen, bedrijfsnamen, ondernemingen en merken die op het Domein aanwezig zijn, zijn het exclusieve eigendom van Aboca S.p.A. Società Agricola en dus beschermd door de geldende wetgeving op het gebied van onderscheidende kenmerken. Reproductie hiervan zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Aboca S.p.A. Società Agricola in welke vorm of op welke manier dan ook is dan ook streng verboden, zoals tevens de registratie van het merk ““ABOCA S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA” op welk top level domain dan ook verboden is; de merken, domeinnamen, bedrijfsnamen, ondernemingen en merken die eigendom zijn van derden waarmee Aboca S.p.A. Società Agricola op welke wijze dan ook samenwerkingsverbanden onderhoudt, genieten dezelfde bescherming als die door de geldende wetgeving op dit gebied van onderscheidende kenmerken aan Aboca S.p.A. Società Agricola toegekend wordt. Tevens is het gebruik van onderscheidende kenmerken die eigendom zijn van Aboca S.p.A. Società Agricola als metatags, en/of alle opdrachten in html-taal die, hoewel ze niet leiden tot de weergave of de formattering van een bepaalde opdracht, aanwijzingen en/of informatie aan de op internet aanwezige logische partijen leveren, verboden.

3.5 – Het is zonder schriftelijke toestemming van Aboca S.p.a. Società Agricola niet toegestaan om links te creëren naar de homepage van het Domein dat op dit moment bereikbaar is op het webadres “ABOCA S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA (hierna ook de “Homepage”), noch naar welke andere pagina binnen het domein dan ook. – Voor verzoeken om toestemming kan een e-mail gestuurd worden naar contatti[at]aboca.it waarin de volgende gegevens opgenomen moeten worden: (a) – de persoonsgegevens van de verantwoordelijke persoon voor het beheer van het domein (inbegrepen het e-mailadres en het telefoonnummer); (b). – de gegevens van de verzoeker; (c). – het webadres van het domein waarnaar de link gecreërd zal worden; (d). – alle andere informatie die als nuttig beschouwd wordt ten behoeve van de toestemming door Aboca S.p.A. Società Agricola.

3.6. – Specifieke links die het mogelijk maken om de gebruiker door te sturen naar een interne pagina zonder langs de Homepage te gaan (“deep linking”) zijn expliciet verboden en zullen reden voor vervolging op grond van oneerlijke concurrentie vormen; dit geldt ook voor automatisch ingevoerde links (“inline linking”) die het de gebruiker mogelijk maken om in een specifieke ruimte automatisch afbeeldingen weer te geven die afkomstig zijn van de Website alsmede kaderlinks (“framing”), die het mogelijk maken om een pagina van het domein op een specifieke pagina van een ander domein te laten verschijnen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de inhoud van voormelde pagina in plaats van in een zelfstandig venster van de browser te verschijnen, in een venster verschijnt dat tot dit doel ontwikkeld is.

4. Uitsluting van garanties en beperking van de aansprakelijkheid
4.1. – Alle content die op het Domein gepubliceerd wordt, wordt uitsluitend ten behoeve van algemene informatie verschaft. Aboca S.p.a. Società Agricola verschaft geen enkele garantie met betrekking tot de correctheid en volledigheid van de informatie en behoudt zich het recht voor om voormelde informatie zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Aboca S.p.a. Società Agricola zal niet aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade, inbegrepen winstderving, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het Domein en de content hiervan, of van websites die direct of indirect met het Domein verbonden zijn, en zal ook niet aansprakelijk zijn voor nalatigheden of fouten.

5. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht.
5.1. – Immer met voorbehoud van alle rechten van de gebruikers krachtens andersluidende, nationale of internationale wetgeving, zullen deze Algemene Voorwaarden onderworpen zijn aan de Italiaanse wet en geïnterpreteerd worden in de zin hiervan (met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot verwijzingsregels), inbegrepen alle geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en de rechtswerking van de Algemene Voorwaarden en alle andere overeenkomsten waarnaar deze voorwaarden verwijzen. Binnen de grenzen van het voormelde, zal het gerecht dat bevoegd is om kennis te nemen van geschillen die ontstaan met verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere overeenkomsten waarnaar deze voorwaarden verwijzen, de Rechtbank van Arezzo zijn.

5.2. – Krachtens de toepassing van de Italiaanse wet, zal in het geval van een mogelijke tegenstrijdigheid in interpretatie tussen de Italiaanse en de Engelse versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden, de Italiaanse versie prevaleren.