ABOCA WORDT BENEFIT CORPORATION

Bij notariële akte van 24 augustus 2018 heeft Aboca zijn statuten gewijzigd en is het een 'benefit corporation' geworden. Hiermee bevestigt het bedrijf ook op wettelijk niveau dat de missie waarop het zijn activiteiten en onderzoek baseert mede in dienst staat van het algemeen belang. Het bedrijf, dat uitgaat van een samenhangende visie op het leven en met behulp van de wetenschap een nieuwe invulling wil geven aan de medische behandeling van mensen, heeft besloten te kiezen voor dit nieuwe juridische model waarvan het zelf, zowel wat betreft zijn missie als ondernemingsrichtlijnen, een van de grondleggers, is geweest. Dit innovatieve juridische kader, dat onlangs in Italië is geïntroduceerd, biedt bedrijven de nieuwe mogelijkheid om in de eigen ondernemingsstatuten naast het winstoogmerk ook doelen ter algemeen belang als ondernemingsdoelstelling op te nemen.

Na de omzetting van AFAM, Azienda Farmaceutica Municipalizzata (gemeentelijke apothekers Florence) in een benefit corporation die deel uitmaakt van Apoteca Natura*, een bedrijf dat tot de Gruppo Aboca behoort, is het nu de beurt aan Aboca zelf.

Om zijn inzet voor het algemeen belang nog duidelijker te maken, heeft Aboca een officiële overeenkomst opgesteld die moet voorzien een nieuwe harmonie tussen onderneming, natuur en gemeenschap.

Op de dag van zijn oprichting heeft Aboca zich namelijk vastgelegd op het bevorderen van een algemeen belang in dienst van de mens, de maatschappij en het milieu, door te streven naar een kwalitatieve groei. Hierbij wordt uitgegaan van een andere opvatting van het begrip waarde, waarbij groei geen onbeteugelde toename van de hoeveelheid goederen en consumptie is, maar staat voor een fundamentele verandering waarbij kwaliteit de grondslag vormt voor een daadwerkelijke vooruitgang van de mensheid, zoals wordt gepropageerd door de natuurkundige en systeemtheoreticus Fritjof Capra.

Deze oprichter en directeur van het Center for Ecoliteracy in Berkeley Californië, die al jarenlang met Aboca samenwerkt op het bedrijfscultureel front, ziet het als primaire uitdaging de mensheid te laten toegroeien naar een systeem dat economisch, sociaal en ecologisch duurzaam is.

"Een onderneming plaatst zich in het levend systeem en zou de regels daarvan moeten delen, opdat duurzaamheid niet langer alleen de compensatie is van de externe effecten van de productie, maar een elementair bestanddeel wordt van de onderneming zelf. De waarden die wij nastreven liggen van oudsher in ons dna vast en nu kunnen ook gaan aantonen dat deze benadering op zich een grondslag voor succes kan zijn. Waarde creëren voor de maatschappij is een eerste voorwaarde waarmee een onderneming zich op de markt kan bewijzen”, vertelt Massimo Mercati, algemeen directeur van Aboca Spa Società Agricola.

Zoals alle benefit corporations die in hun ondernemingsstatuten naast het winstoogmerk ook expliciet doelen ter algemeen nut hebben opgenomen, verplicht Aboca zich ertoe hierover elk jaar rekenschap af te leggen in de vorm van een zogeheten Benefit Impact Assesment (BIA). Dit is een certificering die als bijlage aan de jaarrekening wordt toegevoegd en wordt uitgevoerd door een externe organisatie die nagaat of de onderneming de aangegane verplichtingen nakomt.

Voor het creëren van gedeelde waarde richt Aboca zich specifiek op vier speerpunten: Onderzoek & Innovatie, Verbetering van het milieu, Cultuur & Gemeenschap en Waarde voor mensen.

ONDERZOEK & INNOVATIE
Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van 100% natuurlijke moleculaire complexen die wetenschappelijk zijn uitgerijpt en worden verkregen middels technologisch geavanceerde productieprocessen, met als doel de gezondheid van mensen te verbeteren. Het natuurlijke karakter van de producten en het vinden van alternatieven voor synthetische en niet biologisch afbreekbare stoffen die extrinsiek aan de levenscyclus zijn, vormen de basis voor een nieuwe systeemvisie op de gezondheid. Deze visie streeft naar een herinterpretatie van de menselijke fysiologie voor het vinden van effectieve en veilige therapeutische oplossingen voor een duurzame gezondheid.

VERBETERING VAN HET MILIEU
Het bevorderen van milieuvriendelijke en milieuverbeterende werkwijzen, met name in biologische landbouw als teeltsysteem gebaseerd op het behoud van natuurlijke hulpbronnen, de biodiversiteit en de bodemvitaliteit.

WAARDE VOOR MENSEN
Het creëren van een positieve werkomgeving waarin waardering voor en het welzijn van mensen centraal staan om zo het potentieel van elk individu te kunnen ontplooien en mensen trots te laten zijn op het bedrijf waarvoor ze werken.

CULTUUR & GEMEENSCHAP
Het leveren van een concrete bijdrage aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de gemeenschap waarin het bedrijf actief is, met initiatieven om mensen bewust te maken van vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling en het algemeen belang.

Meer over benefit corporations
De innovatieve bedrijfsvorm 'benefit corporation', beter bekend als 'B Corp', is in 2016 in Italië officieel ingevoerd met het van kracht worden van wet nr. 208 van 28 december 2015, lid 376-383 en bijlagen 4–5 (gepubliceerd in het Italiaanse Staatsblad gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg). Italië is daarmee na de Verenigde Staten het tweede land ter wereld waar de 'sociale onderneming' een wettelijk kader heeft gekregen. Deze bedrijven, waarvan er wereldwijd inmiddels meer dan drieduizend en in Italië meer dan 300 bestaan, streven ernaar een balans te vinden tussen de belangen van de aandeelhouders en het maatschappelijk belang. Ze dienen daarvoor een manager in het bestuur op te nemen die verantwoordelijk is voor de sociale impact van het bedrijf. Daarnaast verplichten ze zich volledige openheid te verschaffen over hun activiteiten door middel van een jaarlijks impactrapport dat wordt opgesteld aan de hand van wettelijk vastgelegde beoordelingscriteria. Aboca heeft voor deze impactrapportage gekozen voor het B Impact Assessment-model, dat vanaf 2006 is ontwikkeld door B Lab, een non-profitorganisatie die zich heeft gespecialiseerd in het verstrekken van B Corp-certificeringen (bimpactassessment.net/societ%C3%A0-benefit).

Bij notariële akte van 24 augustus 2018 heeft Aboca zijn statuten gewijzigd en is het een 'benefit corporation'...
GrinTuss, gekozen door de Portugese apotheken, wint de prijs Almofariz 2018, georganiseerd door het tijdschrift...
COLILEN IBS wint de iDermo Bronce Prijs voor het Beste Innovatieve Product in Farmacie
Barcellona, 7 juni – Honderdzeventig vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie zijn samengekomen voor de...
Informatie
Informatie

Wilt u informatie ontvangen over Aboca, onze producten en onze activiteiten?

Neem contact met ons op