Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

ΧΏΡΑ

Πολιτικη προστασιας

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Άρθρο 13 Καν. ΕΕ 679 της 27ης Απριλίου 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του “Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών” (στο εξής “GDPR”), η ABOCA S.p.A. Società Agricola (εφεξής ABOCA) με έδρα στη Loc. Aboca 20, Sansepolcro 52037 (AR) – Arezzo Ιταλία, ως Ιδιοκτήτης, υποχρεούται να παρέχει στους χρήστες που συνδέονται με τον τομέα www.aboca.com (ανεξάρτητα από τους σκοπούς της σύνδεσης) ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
Αυτό το έγγραφο αποτελεί την “Πολιτική απορρήτου” (υπόκειται σε μελλοντικές ενημερώσεις) αυτού του ιστότοπου. Για τους σκοπούς αυτών των πληροφοριών, όλοι οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 4 του GDPR αναφέρονται στον:

Τομέα aboca.com: ο τομέας, που είναι προσβάσιμος μέσω της παγκόσμιας υπηρεσίας του Διαδικτύου, στη διεύθυνση https://www.aboca.com, αποτελείται από δεδομένα, εφαρμογές, τεχνολογικούς πόρους, ανθρώπινο δυναμικό, οργανωτικούς κανόνες και διαδικασίες για την απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, ανταλλαγή, ανάκτηση και διαβίβαση πληροφοριών.

Σημεία συλλογής: περιοχές που υπάρχουν στον τομέα aboca.com για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων.

I. Προειδοποιήσεις και προστασία των ανηλίκων
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εφαρμόζει τις αρχές της νομιμότητας, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητά καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς (περιορισμός του σκοπού) και θα είναι επαρκείς, σχετικοί και περιορισμένοι για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία (ελαχιστοποίηση δεδομένων). Θα είναι πάντοτε ενημερωμένα και ακριβή και θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης, με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων που προβλέπουν μεγαλύτερες περιόδους διατήρησης (περιορισμός διατήρησης). Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της αποτροπής πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων τρίτων (ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα). Εάν δεν αναφέρεται ρητά η παροχή προσωπικών δεδομένων μέσω σημείων συλλογής στον ιστότοπο www.aboca.com απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες.

II. Πρότυπα αναφοράς και νομικές βάσεις της επεξεργασίας
Οι διαδικασίες επεξεργασίας, τις οποίες θα εξηγήσουμε λεπτομερώς παρακάτω, έχουν τη νομική τους βάση στους κανόνες που διέπουν το δικαίωμά σας στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, του δικαιώματός σας στην ιδιωτική ζωή και, τέλος, σε εκείνους που σας επιτρέπουν να εκφράσετε ή να ανακαλέσετε, ανά πάσα στιγμή, τη συγκατάθεσή σας σε πράξεις επεξεργασίας, συγκεκριμένα:

III. – Φύση των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
III.1. – Η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που παρατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται την επακόλουθη απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, που είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση σε αιτήματα, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στο μήνυμα. Συγκεκριμένες συνοπτικές πληροφορίες θα αναφέρονται σταδιακά ή θα εμφανίζονται σταδιακά στις σελίδες του ιστότοπου που έχουν προετοιμαστεί για συγκεκριμένες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση – όταν ο νόμος το προβλέπει – θα πρέπει κατά διαστήματα να συναινέσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
III.2. – Αποκλειστικά μετά τη συγκατάθεσή σας, όπου είναι απαραίτητο, οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς θα υποστούν επεξεργασία ή μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς που υποδεικνύονται.
(a). – Κοινά προσωπικά δεδομένα, στοιχεία ταυτοποίησης
Όπως π.χ. Όνομα και Επώνυμο, Έτος γέννησης, Φύλο, Διεύθυνση, Πόλη, Επαρχία, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός τηλεφώνου, Ταχυδρομικός κώδικας, Σύνδεσμος στα προφίλ των μελών κοινωνικών δικτύων: Facebook, Instagram και Twitter.
(b). – Τεχνικές επεξεργασίες
Ο αριθμός IP και ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στον τομέα aboca.com (δεδομένα χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης), καταχωρημένα αυτόματα από τις λογικές διατάξεις προστασίας και ελέγχου πρόσβασης στον τομέα (LOG FILES) υπόκεινται επίσης σε επεξεργασία. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον έλεγχο της κυκλοφορίας διαδικτύου στον τομέα aboca.com. Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συνδεθούν με προσδιορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά από την ίδια τους τη φύση θα μπορούσαν, μέσω της επεξεργασίας και της συσχέτισης με δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη, να σας επιτρέψουν να προσδιορίσετε τους χρήστες. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία. Τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περιπτώσεις υποθετικών ηλεκτρονικών εγκλημάτων σε βάρος του ιστοτόπου: εκτός από αυτό το ενδεχόμενο, επί του παρόντος, τα δεδομένα για τις επαφές στο διαδίκτυο δεν διατηρούνται για περισσότερο από επτά ημέρες.
(c). – Cookies
Επιπλέον, η ABOCA διεξάγει ανώνυμες διαδικασίες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων σχετικά με τις σελίδες του τομέα aboca.com που επισκεφθήκατε και αυτό διαπιστώθηκε μέσω cookies. Με αυτές τις τεχνολογίες (που επιτρέπουν να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις περιήγησης σας ελέγχοντας τις περιοχές του τομέα aboca.com που έχετε ήδη επισκεφθεί) Η ABOCA μπορεί να προσαρμόσει τις υπηρεσίες της στις ανάγκες σας χωρίς να κάνει άσκοπες καταχωρίσεις. (Ένα cookie αποτελείται από μια σειρά δεδομένων που ένας ιστότοπος στέλνει στο πρόγραμμα περιήγησης. Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στον υπολογιστή μέσω ανώνυμης ετικέτας που προσδιορίζει τον υπολογιστή αλλά όχι τον χρήστη. Ορισμένες σελίδες ABOCA χρησιμοποιούν cookies που αποστέλλονται από την ABOCA ή τρίτους και άλλες τεχνολογίες για την καλύτερη πλοήγηση στον ιστότοπο. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν αποδεχθείτε ένα cookie, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα αποδοχής ή μη. Είναι επίσης δυνατή η πλήρη απενεργοποίηση των cookies. Η απενεργοποίηση των cookies σε μερικούς ιστότοπους μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία τους). Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στον ιστότοπο Aboca.com, μπορείτε να συμβουλευτείτε την Πολιτική Cookies που υπάρχει εδώ.
(d). – Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
Σε περίπτωση που, μέσω του τομέα ABOCA, γίνεται συλλογή συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 9 Καν. ΕΕ 679/2016, θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων και θα είστε σε θέση να εκφράσετε – με τον τρόπο που προβλέπεται εκ του νόμου – τη σχετική συναίνεση σας.

IV. – Φύση της εκχώρησης, πηγές δεδομένων
Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι συνήθως υποχρεωτική αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητη και ως εκ τούτου υποχρεωτική, για να σας επιτραπεί να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του ιστότοπου.
IV.1. – Δεδομένα των οποίων η εκχώρηση είναι απαραίτητη
IV.1.1. – Η παροχή ορισμένων προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη και ως εκ τούτου υποχρεωτική για την υλοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων σας· είστε πάντοτε ελεύθεροι/ες να μην παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να είναι αδύνατο για τον ελεγκτή δεδομένων να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας, να καλύψει τις ανάγκες σας ή να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε στο σύνολό τους, όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Aboca.com.
IV.1.2.– Είναι απαραίτητη η παροχή προσωπικών δεδομένων αναγνώρισης για:
• (a). – να μπορέσετε να εγγραφείτε στον ιστότοπο και να λάβετε μαζί με τα άλλα πλεονεκτήματα τις πληροφορίες που θέλετε για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις πρωτοβουλίες της ABOCA.
IV.1.3. – Αυτά τα δεδομένα ταυτοποίησης θα υποβάλλονται σε επεξεργασία τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή και θα φυλάσσονται από την ABOCA αποκλειστικά και μόνο για όσο χρόνο τα ενδιαφερόμενα μέρη θα διατηρήσουν την εγγραφή τους στον ιστότοπο ή για τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο από την τελευταία ενέργεια τους στον ιστότοπο. Μόλις παρέλθουν αυτοί οι χρόνοι διακράτησης, τα προσωπικά δεδομένα αναγνώρισης θα διαγραφούν αυτόματα.
IV.2. – Στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας
Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορείτε να αποφασίσετε για τα σχετικά διαπιστευτήρια πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασής σας, τον οποίο γνωρίζετε μόνο εσείς, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο ABOCA από μια κινητή συσκευή ή επιφάνεια εργασίας υπολογιστή εισάγοντας τα προσωπικά διαπιστευτήρια ελέγχου ταυτότητας που έχετε επιλέξει στα κατάλληλα πεδία, τα οποία θα πρέπει να διατηρείτε με τη μέγιστη δυνατή προσοχή.
Σας συνιστούμε να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης που να έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: μήκος όχι μικρότερο από οκτώ χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός ειδικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, η διαδικασία ανάκτησης παρέχει έναν σύνδεσμο για την ανεξάρτητη επαναφορά του. Τα δεδομένα ελέγχου ταυτότητας θα κρυπτογραφηθούν από την πρώτη χρήση και η ABOCA δεν θα μπορέσει να τα αναγνώσει με οποιονδήποτε τρόπο.
IV.3. – Πηγές δεδομένων
Θα συλλέγουμε τα δεδομένα σας, απευθείας από εσάς, μέσω των αλληλεπιδράσεών σας με τον ιστότοπο www.aboca.com.

V. Σκοπός της επεξεργασίας
Η ABOCA, πέραν των απαιτούμενων επεξεργασιών σε σχέση με υποχρεώσεις εκ του νόμου, κανονισμούς ή που απορρέουν από διατάξεις των Αρχών, θα πραγματοποιήσει, εφόσον είναι απαραίτητο, αποκλειστικά με τη συναίνεση σας, τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσετε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου www.aboca.com·συγκεκριμένα:

VI. Μέθοδοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Σε σχέση με όλους τους σκοπούς που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία ηλεκτρονικά και εγγράφως και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με συγκεκριμένες διαδικασίες πληροφορικής για την προσαρμογή των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει η ABOCA. Τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που να εγγυάται τη λογική και φυσική τους ασφάλεια και εμπιστευτικότητα και η επεξεργασία αυτή μπορεί να πραγματοποιείται με μη αυτόματα, ηλεκτρονικά και τηλεματικά εργαλεία σχεδιασμένα για την αποθήκευση, τη μετάδοση και τη διανομή των δεδομένων. Η λογική της επεξεργασίας θα συνδέεται στενά με τους επιδιωκόμενους σκοπούς.
VI.1. – Πολιτική διατήρησης δεδομένων
Σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται στην επιστολή (V.3), δηλαδή την πρόταση εμπορικών ή διαφημιστικών πληροφοριών, η σχετική επεξεργασία που, σύμφωνα με τις προβλέψεις της διάταξης Doc. web 1103045, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν θα έχει ως αντικείμενο ευαίσθητα δεδομένα, θα εκτελείται από τον υπεύθυνο, κατόπιν συγκατάθεσής σας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες από τη συλλογή αποκλειστικά σε συγκεντρωτικά δεδομένα.
VI.2. – Ασφάλεια και διατήρηση δεδομένων
VI.2.1. – Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σχετικές πολιτικές ασφαλείας θα επανεξεταστούν σύμφωνα με τις σχετικές Βέλτιστες Πρακτικές.
VI.2.2. – Ιχνηλασιμότητα των προσβάσεων και των λειτουργιών. Αρχείο ελέγχου
Κάθε πρόσβαση στα δεδομένα θα αποθηκευτεί σε ειδικούς πίνακες καταγραφής. Οι σχετικές πληροφορίες θα περιέχουν τη χρονική σήμανση πρόσβασης, το αναγνωριστικό του χρήστη που αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα· τον τύπο των δεδομένων στα οποία υπήρξε πρόσβαση, τον κάτοχο των δεδομένων, την ενέργεια που εκτελέστηκε, την εφαρμογή από την οποία έγινε η πρόσβαση.
(E.6). – Δημιουργία προφίλ, αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων Πέρα από ό, τι είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην πολιτική cookies μας, δεν πραγματοποιούμε εργασίες δημιουργίας προφίλ σε σχέση με τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστότοπου.
(E.7). – Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων Η ABOCA διεξάγει, σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ιστοτόπου της, χρησιμοποιώντας επίσης ένα ειδικό εργαλείο αξιολόγησης, το οποίο έχει θέσει στη διάθεσή της η γαλλική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων (CommissionNationale de l’informatique et deslibertés) (DPIA), ειδική αξιολόγηση επιπτώσεων στην προστασία των δεδομένων, τα αποτελέσματα της οποίας θα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

VII. – Παραλήπτες δεδομένων και μεταβιβάσεις στο εξωτερικό
VII.1. – Υπεύθυνοι και αρμόδιοι επεξεργασίας δεδομένων
Μπορούν να δουν τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται σε αυτές τις πληροφορίες, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή αρμόδιοι επεξεργασίας δεδομένων:

VII.2. – Επικοινωνία (σε ορισμένα εξωτερικά πρόσωπα) των δεδομένων
Η ABOCA, για τακτικές διαχειριστικές, λογιστικές και διοικητικές δραστηριότητες, μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, με την προϋπόθεση ότι έχει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το νόμο, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας, σε τρίτους παροχείς υπηρεσιών με αποκλειστικό σκοπό τις παροχές που ζητήσατε, όπως: – εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, – δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογράφοι, – σύμβουλοι, και σε εταιρική σχέση, – άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, καθώς και άλλες οντότητες για την τήρηση τυχόν νομικών υποχρεώσεων (όπως ασφαλιστικά ιδρύματα, αστυνομικές υπηρεσίες, δικαστικές αρχές, κ.λπ.). Ο κατάλογος των υποκειμένων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα δεδομένα είναι διαθέσιμος στην έδρα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

VII.3. – Μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο εξωτερικό
Η ABOCA δεν μεταβιβάζει προσωπικά δεδομένα στο εξωτερικό με δική της πρωτοβουλία. Ωστόσο, ορισμένα τρίτα μέρη, πάροχοι υπηρεσιών, ενδέχεται να έχουν τους διακομιστές τους σε φυσική τοποθεσία στο εξωτερικό (όπως στην περίπτωση του παρόχου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η μεταφορά δεδομένων στο εξωτερικό θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εντός του πλαισίου και σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 679/2016 Άρθρο 44 και επόμ.
VII.4. – Διάδοση (σε εξωτερικές μη προσδιοριζόμενες οντότητες) των δεδομένων Σε καμία περίπτωση δεν θα διαδίδονται προσωπικά δεδομένα.

VIII. – Δικαιώματα του ενδιαφερομένου
Τα άρθρα 15 έως 22, του GDPR παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη δικαίωμα για την άσκηση ειδικών δικαιωμάτων. Το άρθρο 15 του GDPR αναγνωρίζει το δικαίωμα των ενδιαφερόμενων να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και να αποκτούν αντίγραφό τους. Το δικαίωμα απόκτησης αντιγράφου των δεδομένων δεν πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.
Με την αίτηση πρόσβασης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση από την ABOCA σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ή όχι και να πληροφορηθεί τους σκοπούς και τις κατηγορίες των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τα τρίτα μέρη στα οποία διαβιβάστηκαν τα δεδομένα και εάν τα δεδομένα μεταβιβάστηκαν σε χώρα εκτός ΕΕ με επαρκείς εγγυήσεις. Ο ενδιαφερόμενος έχει επίσης το δικαίωμα να πληροφορηθεί τον χρόνο αποθήκευσης των προσωπικών του δεδομένων και έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων και την ενσωμάτωση ελλιπών δεδομένων, τη διαγραφή (δικαίωμα λήθης) υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 17, του GDPR, τον περιορισμό της επεξεργασίας, την ανάκληση της συγκατάθεσης, τη δυνατότητα μεταβίβασης των δεδομένων και το δικαίωμα αντίρρησης, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να χρειάζεται να το αιτιολογήσει, στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
Τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της ABOCA ή με συνηθισμένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να χρειαστεί να ταυτοποιήσει το υποκείμενο των δεδομένων ζητώντας να του παρασχεθεί αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς του.
Ο ενδιαφερόμενος που πιστεύει ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις του GDPR ή των εσωτερικών κανονισμών σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με έδρα τη Ρώμη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του GDPR και/ή να προσφύγει στη δικαστική αρχή.
Για να ασκηθούν αυτά τα δικαιώματα ή για να αποκτηθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με αυτά και, γενικότερα, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]· – με συνήθη ταχυδρομική υπηρεσία στην Aboca SpA, εταιρεία με έδρα στη Loc. Aboca αρ. 20, – 52037 – Sansepolcro (AR), Ιταλία.

IX. Ανάκληση Συναίνεσης Ερωτήσεις σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την Ανατροφοδότηση
Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, ανακοινώνοντας την πρόθεσή σας. Εάν έχετε ερωτήσεις ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στον προηγούμενο αρ. VI, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον διαχειριστή του ιστοτόπου ABOCA, γράφοντας στο [email protected]. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ίδια διεύθυνση για απαντήσεις σχετικά με τη διαχείριση των πληροφοριών από την ABOCA. Πριν μπορέσει η ABOCA να σας παράσχει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία, ίσως χρειαστεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας και να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις. Η απάντησή μας θα παρασχεθεί το συντομότερο δυνατό.

X. – Υπεύθυνος επεξεργασίας
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ABOCA με έδρα στη Loc. Aboca 20, 52037, SANSEPOLCRO (AR).