Τομέας ποιότητας

Τομέας ποιότητας

Η Aboca δημιουργεί Ποιότητα, δεν περιορίζεται να την ελέγχει απλώς. Για την Aboca “δημιουργώ ποιότητα” σημαίνει δημιουργώ εξελιγμένα φυσικά ή βιολογικά προϊόντα, ασφαλή και αποτελεσματικά για την ανθρώπινη υγεία, με σεβασμό προς το περιβάλλον.
Τομέας ποιότητας

Όλη η διαδικασία παραγωγής, από το σπόρο μέχρι το τελικό προϊόν, σχεδιάζεται, διεξάγεται και βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση σύμφωνα με τα πιο εξελιγμένα κριτήρια που προβλέπουν τα διεθνή Συστήματα Ποιότητας.

Η συνολική διαδικασία παραγωγής, από τις πρώτες ύλες και τα εργαστήρια, μέχρι τα τελικά προϊόντα, το προσωπικό του Τομέα Ποιότητας ελέγχει ότι όλα διεξάγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος και υποστηρίζει τον τομέα παραγωγής στην εξεύρεση λύσεων στα καθημερινά προβλήματα προσφέροντας άμεση βοήθεια, επιβλέποντας τις εργασίες της παραγωγής και επαληθεύοντας την ορθή εφαρμογή των λειτουργικών διαδικασιών και των μεθόδων επεξεργασίας.

Ο Έλεγχος Ποιότητας επεκτείνεται και εκτός της εταιρείας: πράγματι, η Aboca έχει καθιερώσει μια υπηρεσία μετά την πώληση που είναι σε θέση να παρεμβαίνει για να βοηθά τους επαγγελματίες και τους καταναλωτές όταν συναντούν προβλήματα με τα προϊόντα προς πώληση.

Στην Aboca η Ποιότητα συνοδεύει το προϊόν μέχρι τον πάγκο πώλησης χάρη στη συνεχή επιμόρφωση σχετικά με τις συμβουλές που παρέχει στους επαγγελματίες.

Με στόχο τη βελτίωση και την εξέλιξη των διαδικασιών παραγωγής και ελέγχου της ποιότητας, η Aboca επενδύει αδιάκοπα σε ερευνητικά έργα που της δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιεί τα εργαλεία που κατέχει και, συνεπώς, να εξασφαλίζει την τήρηση ολοένα πιο αυστηρών προδιαγραφών.

Ολόκληρο το σύστημα ποιότητας βρίσκεται υπό παρακολούθηση και εργάζεται στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση.

Οι Κανόνες της Ποιότητας
Το προσωπικό της εταιρείας αφοσιώνεται αμέριστα στην εφαρμογή και τον έλεγχο αυτών των κανόνων που έχουν κωδικοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές με τα αρχικά ΟΓΠ, ΟΠΠ, ΟΕΠ.

  • Ο.Γ.Π. – Ορθές Γεωργικές Πρακτικές – ένα σύνολο διαδικασιών που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και έγκυρες, που πρέπει να εφαρμόζονται στο γεωργικό τομέα και έχουν σαν στόχο την εξασφάλιση ασφαλών πρώτων υλών.

Οι πρακτικές αυτές συνυπολογίζουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

  • Ο.Π.Π. – Ορθές Παρασκευαστικές Πρακτικές –  σύνολο κανόνων που αποτελούν μέρος του συστήματος ποιότητας και αφορούν την παραγωγή και τον έλεγχο των συστατικών και των τελικών προϊόντων για τα προϊόντα διατροφής, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κλπ.

Πρόκειται για υποδείξεις που αφορούν τις παραμέτρους της παραγωγής, των δοκιμών και του ελέγχου που ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος.

Οι ΟΠΠ ακολουθούν μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανονισμούς συνολικά οι εργαστηριακοί χώροι και οι μεθοδολογίες παραγωγής, καθαρισμού και ελέγχου που εφαρμόζονται στο εργαστήριο.

Ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο των ΟΠΠ είναι η ανάγκη τεκμηρίωσης κάθε διάστασης της διαδικασίας, κάθε δραστηριότητας και κάθε εργασίας (συνεπώς από την παραλαβή της πρώτης ύλης μέχρι και τους ελέγχους στους οποίους υποβάλλεται, τις εργασίες παραγωγής και καθαρισμού των εξοπλισμών, κλπ).

  • Ο.Ε.Π. – Ορθές Εργαστηριακές Πρακτικές – σύνολο αρχών που πλαισιώνουν την ορθή εκτέλεση των εργασιών στο εργαστήριο.

Η Aboca χρησιμοποιεί ένα εσωτερικό εργαστήριο Ελέγχου της ποιότητας καθώς και εξειδικευμένα εξωτερικά εργαστήρια που επαληθεύουν την ασφάλεια του προϊόντος αποκλείοντας την ύπαρξη χημικών και μικροβιολογικών επιμολυντών και επιβεβαιώνοντας την τήρηση των παραμέτρων του προϊόντος (ph, περιεχόμενο σε νερό, ιξώδες, κλπ) που εγγυώνται τη σταθερότητά του.

Το εσωτερικό εργαστήριο ελέγχει επιπλέον την αποτελεσματικότητα του προϊόντας επαληθεύοντας την τιτλοδότηση στα ενεργά συστατικά που παρέχουν την επιθυμητή δράση.

Τα Πιστοποιητικά ποιότητας
Επιπλέον, το Σύστημα ποιότητας της Aboca ελέγχεται διαρκώς από εξωτερικούς φορείς επιθεώρησης όσον αφορά την τήρηση των τυποποιημένων διεθνών προτύπων:

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ISO: το Σύστημα ποιότητας της Aboca, βάσει των Ο.Π.Π., πιστοποιείται κατά τα πρότυπα ISO.

Πρόκειται για πρότυπα διεθνούς αναγνώρισης για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα, σε εθελοντική βάση, πιστοποίησης της τήρησής τους, που διενεργείται από φορείς εκτός της εταιρείας.

Μετά τη λήψη, η πιστοποίηση πρέπει να επικυρώνεται με περιοδικές επιθεωρήσεις που αποσκοπούν στην εξακρίβωση της τήρησης των προδιαγραφών που ορίζει το πρότυπο.

Η Aboca έχει την πιστοποίηση κατά ISO 9001 για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, κατά ISO 13485 για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ειδικά για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και κάτα ISO 14000 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

  • ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – Όλες οι παραγωγικές διαδικασίες (γεωργικές και μεταποίησης) διεξάγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκομίζονται φυσικά ή βιολογικά προϊόντα.

Τα βιολογικά προϊόντα είναι εγγυημένα, ελεγμένα και πιστοποιημένα από το CCPB (Συνεταιρισμός για τον Έλεγχο των Βιολογικών Προϊόντων), φορέα ελέγχου και πιστοποίησης αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, η Aboca έλαβε την Πιστοποίηση Βιολογικής Εταιρείας, που σύμφωνα με τον κανονισμό Reg. CE 834/2007 πιστοποιεί την παραγωγική αλυσίδα από το σπόρο μέχρι το προϊόν, καθώς επίσης και την Πιστοποίηση Προϊόντος, που εγγυάται ότι το τελικό προϊόν τηρεί τους ισχύοντες κανόνες.

Η Aboca αρχικά απέκτησε την πιστοποίηση προϊόντος για τα συμπληρώματα διατροφής και στη συνέχεια την επέκτεινε, μέσω της προώθησης και της συμμόρφωσης σε προδιαγραφές ιδιωτικής φύσης για τα Ιατροτεχνολογικά και τα Καλλυντικά προϊόντα, πάντα υπό τον αυστηρό έλεγχο του CCPB.

Εφαρμογή διεθνών κανόνων, μέριμνα σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, εκτεταμένος έλεγχος και αφοσίωση του προσωπικού συγκλίνουν ώστε στην Aboca η ποιότητα να είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας.