Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

СТРАНА

Condizioni d’uso

1. – Информация за собственика на домейна

Наименование: 
Aboca S.p.A. Società Agricola
Дирекция: 
Местност Aboca 20 – 52037 – Sansepolcro (AR)
Централа +39 0575 7461
ДДС № 01704430519
Седалище: 
Местност Aboca 20 52037 Sansepolcro (AR)
tel. +39 0575 7461
fax +39 0575 749130
contatti[at]aboca.it

Дружествен капитал: € 16.921.084 изцяло внесен
Вписана във фирмения регистър на Арецо под номер 01704430519
Икономически и административен регистър 132748

2. Предисловие.
2.1. – Следните условия представляват Общите условия за ползване на домейна https://www.aboca.com (по-долу, за краткост, наричани съответно “общи условия” и “домейн”), които пораждат задължения за всеки желаещ да използва съдържанието на сайта.

Достъпът до домейна и всяка операция, която включва визуализацията на неговото съдържание представлява приемане на общите условия, в случай, че потребителят не желае да приеме общите условия, достатъчно е да се въздържа от посещение на страниците на сайта.

2.1.1. – Когато клауза от настоящите общи условия стане невалидна или изгуби своето действие, тази клауза ще бъде отделена от останалите клаузи и няма да има никакъв ефект върху валидността и действието на останалите условия.

2.2. – Потребителят с достъпа си до домейна декларира, че няма да използва домейна и неговото съдържание за незаконни цели или такива, които са в противоречие с действащите законови разпоредби.

Настоящите общи условия могат да бъдат променяни от Aboca  S.p.A. Società Agricola във всеки един момент, без предизвестие към потребителите, които са длъжни да се запознават периодично с тях преди да разглеждат съдържанието на сайта.

Посещаването на домейна след гореописаните изменения включва пълното и безусловно приемане на общите условия в изменената им формулировка.

2.3. – Когато в сайта се предлагат стоки и услуги или съдържание, които се регулират от специфични условия, ще бъдат упоменати в съответствие с упоменатите услуги или съдържание и ще имат превес над настоящите общи условия.

3. – Копирайт.
3.1. – Забранено е всяко действие с изтегляне или използване на материали от сайта без изрично разрешение, както и всякакви други дейности, които могат да накърнят честта, достойноството и законовите интереси на авторите и притежателите на правата върху интелектуалната собственост, локализирана в сайта.

3.2. – Забранено е съдържанието на сайта да се копира, възпроизвежда, публикува, качва в интернет, преписва, разпространява и предава частично или цялостно, чрез каналите за комуникация като интернет мрежата, телевизия, радио и всякакви други по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма без предварително писмено разрешение от страна на Aboca S.p.A. Società Agricola, с изключение на разпечатване, download и визуализации, извършени единствено за лични цели и без комерсиални цели и при условие, че въпросният материал по никакъв начин не се изменя и че е запазена информацията, отнасяща се върху правото на интелектуална и/или индустриална собственост там, където е поставена.

3.3. – Домейнът и неговото съдържание могат да се използват единствено за лични цели, за търсене на информация или обучение, като се изключват всякакви други цели, при условие, че се оставят непроменени имената на притежателите на правата; например, без списъкът да е изчерпателен, за съдържание на сайта се смята: (a). – всякакви графични презенатции и/или най-общо текстове; (b). – всякакъв вид аудио продукции; (c). – анимирани или неанимирани картинки; (d). – текстове; (e). – бази с данни; (f). – програми за обработка; (g). – снимки; (h). – клипове; (i). – графики и таблици; (l). – девизи. Информацията, която се съдържа в сайта не може да бъде използвана за търговски цели, с цел да се изграждат бази с данни от всякакъв тип, да бъде архивирана (изцяло или частично) във вече съществуващи бази с данни, достъпни само за техния създател или на разположение и на трети лица.

3.4. – Всички марки, имена в домейна, наименования, фирми или надписи, съдържащи се в сайта са ексклузивна собственост на Aboca S.p.A. Società Agricola и следователно са защитени от действащото законодателство относно отличителните знаци. Освен това е абсолютно забранено тяхното възпроизвеждане под всякаква форма и начин без писмено разрешение от Aboca S.p.A. Società Agricola също така е забранено да се регистрира марката “ABOCA S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA” във домейни на челни позиции, наименования, фирми и надписи, собственост на трети лица, с които Aboca S.p.A. Società Agricola си сътрудничи по различен начин, по силата на защитените права на отличителните знаци, дадени на Aboca S.p.A. Società Agricola от съответното законодателство. Също така е забранено използването на всички отличителни знаци, на които титуляр е Aboca S.p.A. Società Agricola като метатагове, и/или всякакви команди в html език, които въпреки че не включват визуализация или форматиране на определена команда, представляват инструкции и/или информация на други логически същности в мрежата

3.5. – Без писмено разрешение от Aboca S.p.A. Società Agricola, е забранено да се създават линкове към home page на домейна, който е достъпен през уеб адреса https://www.aboca.com/ (по-долу наричан също “Home Page”), нито към всяка друга вътрешна страница на домейна. – За искане на разрешение, изпратете e-mail на contatti[at]aboca.it , в който трябва да се посочат: (a). – личните данни на отговорните лица, които администрират домейна (включително e-mail адрес и телефонен номер); (b). – данни на лицето, което изпраща заявлението; (c). – уеб адрес на домейна, към който ще се създаде такъв линк; (d). – всяка допълнителна информация ще бъде сметната за полезна за оторизиране от страна на Aboca S.p.A. Società Agricola.

3.6. – Изрично се забраняват и ще бъдат преследвани като акт на нелоялна конкуренция, по смисъла на действащото законодателство в тази материя, специфичните линкове, които препращат потребителя към вътрешна страница без да се премине през началната Home Page (“deep linking”), както и хотлинковете за автоматично включване (“inline linking”), които позволяват на потребителя да визуализира автоматично в специфично пространство картинки от сайта, както и фрейминг линкове (“framing”), които позволяват страница от домейна да се покаже в специфична страница на друг домейн, така че съдържанието на въпросната страница вместо да се появи в отделен прозорец на браузъра се появява в рамка.

4. Отпадане на гаранции и ограничаване на отговорности.
4.1. – Цялото съдържание публикувано на домейна е публикувано с цел обща информация. Фирмата Aboca S.p.A. Società Agricola не дава никаква гаранция за тяхната акуратност и пълнота и си запазва правото да променя и обновява тази информация без никакво предизвестие. Aboca S.p.A. Società Agricola не може да бъде подвеждана под отговорност за каквито и да било щети, директни или индиректни, включително пропуснати печалби, произтичащи от използването или от невъзможността за използване на домейна и неговото съдържание или свързаните с него директно или индиректно, сайтове, така както и от пропуски и грешки.

5. Приложимо законодателство и компетентен съд.
5.1. – С изключение на различни права, с които се ползват потребителите, които им гарантират националното или международното законодателство, настоящите общи условия попадат под действието на италианското законодателство и ще бъдат интерпретирани по смисъла на горепосоченото законодателство (с изключение на предписанията, където има противоречие на закона), включително всеки спор засягащ съществуването, валидността и ефикасността на общите условия и всяко друго споразумение, свързано с тях. В рамките на изложеното по-горе, компетентният съд за разрешаването на всеки възникнал спор, свързан с настоящите общи условия, както и всяко друго споразумение свързано с тях, е съдът на град Арецо.

5.2. – По силата на прилаганото италианско законодателство, в случай на евентуални разногласия в интерпретирането на версията на италиански език и версията на английски език на настоящите общи условия, превес ще има италианската версия.