Качество

Качество

Aboca създава качество и не се ограничава само да го контролира. За Aboca “да се създава качество” означава да се произвеждат натурални или модерни био продукти, които са безопасни и ефикасни за здравето на човека и не замърсяват природата.
Качество

Целият производствен процес, от семенцето до крайния продукт, е проектиран, управляван и непрекъснато мониториран в съответствие с най-модерните критерии, предвидени от международно признати системи за качество.

През целият производствен процес от суровините, през лабораториите, до крайните продукти екипът на отдел качество проверява, дали всичко е извършено в съответствие със стандартите, определени от закона и оказва подкрепа на производството в решаването на проблемите, които възникват в ежедневната практика, чрез директна помощ, като упражнява надзор на операциите в производството и проверява коректното прилагане на оперативните процедури и методите на работа.

Качественият контрол продължава и извън фирмата: Aboca е създала отдел за обслужване след продажба, който е в състояние да реагира и окаже помощ на специалисти или потребители в случай на сигнали за проблеми, свързани с продукти, които се намират в търговската мрежа.

В Aboca качеството неотлъчно следва продукта до щанда на търговския обект, където се продава, благодарение на непрекъснато обучение и съветите, които получават специалистите.

С цел да се подобрят и развият производствените процеси и качественият контрол, Aboca инвестира непрекъснато в научноизследователски проекти, които позволяват да се въвеждат техните инструменти и следователно да се гарантира спазването на все по-стриктни стандарти.

Цялата система за качество се мониторира и работи с единствената цел за непрекъснато подобряване.

Стандарти за качество

Фирмата има цял екип, който постоянно е ангажиран в прилагането и контрола на тези стандарти, които са кодифицирани на международно ниво от основните насоки, наречени GAP, GMP, GLP.

  • G.A.P. – Good Agricultural Practices – съвкупност от процеси, признати и възприети на международно равнище, които се прилагат в земеделието с цел да се гарантира безопасна суровина.

Тези практики вземат предвид икономическата, социалната и екологичната ефективност.

  • G.M.P. – Good Manufacturing Practices  – са стандарти, които са част от системата за качество и се отнасят до производството и контрола на съставки и крайни продукти, предназначени за хранителни продукти, медицински изделия и т.н.

Те представляват указания, които очертават производствените аспекти, тестовете и контрола, които могат да дадат отражение върху качеството на самия продукт.

Стандартите GMP следват подход, според който се регламентират в тяхната цялост, производствената среда и методите на производство, миенето и контрола в лабораторията.

Един изключително важен компонент в GMP е необходимостта да се документира всеки аспект на процеса, всяка дейност и всяка операция (от получаването на суровината и извършения контрол върху нея, операциите в производството, почистването на съоръженията и т.н.).

  • G.L.P. – Good Laboratory Practices  – са принципи, които направляват правилното извършване на дейностите в лабораторията.

Aboca разполага с вътрешна лаборатория за контрол на качеството и външни специализирани лаборатории, които проверяват безопасността на продукта като се определя липсата на химични и микробиологични замърсители, както и спазването на параметрите на продукта (ph, съдържание на вода, вискозитет и т.н.), които гарантират неговата стабилност.

Вътрешната лаборатория контролира и ефикасността на продукта като определя чистотата на активните съставки, които определят действието на продукта.

Сертифициране на качеството

Системата за качество на Aboca е обект на непрекъснати външни одити, от външни фирми за одит в съотвествие с международните норми и стандарти:

  • СТАНДАРТ ISO: Системата за качество на Aboca, която се основава на G.M.P. е сертифицирана по стандарт ISO.

Това са стандарти, признати на международно равнище и за които е възможно да се получи, при желание, сертификация от външни за фирмата сертифициращи организации.

След като веднъж бъде получен сертификата за качество, той трябва да се потвърждава от периодични одити, за да се провери, дали се изпълняват изискванията на стандарта в съответствие с нормативната уредба.

Aboca притежава сертификат за управление на качество ISO 9001, сертификат ISO 13485 за системата за управление на качество специално за медицинските изделия и сертификат ISO 14000 за система за управление на качество в областта на околната среда.

  • СЕРТИФИКАЦИЯ БИО ЗА ПРОЦЕСИТЕ И ПРОДУКТИТЕ – Всички производствени процеси (земеделски и трансформация) се извършват така, че да се създадат натурални или био продукти.

Биологичните продукти се гарантират, контролират и сертифицират от CCPB (Консорциум за контрол на биологичните продукти), контролиращ и сертифициращ орган, одобрен от Министерство на замеделието, горите и храните.

И по-специално Aboca е получила, както сертификат за биологично предприятие, който в съотвествие с регламент EC 834/2007 сертифицира производствения цикъл от семето до продукта, както и сертификацията на самия продукт, за да се гарантира, че крайният продукт съответства на действащите стандарти.

Aboca първоначално е получила сертифициране на продуктите за хранителните добавки като след това го е разширила чрез промотиране и присъединяване към други регламенти и върху медицинските изделия и козметичните продукти, винаги под строгия надзор на CCPB.

Прилагането на международните стандарти, вниманието към всяка фаза на производствения процес, цялостния контрол и съдействие от страна на персонала, правят така, че в Aboca качеството е резултат от взаимни усилия.