Подходът Advanced Natural

Подходът Advanced Natural

Подходът Advanced Natural

Научните платформи, които разработихме за повече от 40 години дейност, днес ни позволяват да изследваме природните продукти, без да ограничаваме сложността на проучването на отделните активни съставки, което позволява определяне на всички категории съдържащи се в продукта вещества (какво съдържа) и какво биологично въздействие имат (как действат).

Това е подходът Advanced Natural, осъществен от нашата единствена в света интегрирана система, включващ от отглеждането до фотохимичните и биологични изследвания, които извършваме в нашите лаборатории.

 

КАКВО СЪДЪРЖА: 100% проучване състава на продукта чрез фитохимични изследвания

Освен титрирането на отделните активни съставки, въведохме карта на сложността (SOM – Self Organizing Map), тоест, многофакторното описание на веществата, съдържащи се в продукта, които в съвкупността си определят ефикасността и безопасността му.

Всичко това стана възможно с прилагането на аваргардни метаболомни техники, позволяващи характеризиране и количествено определяне на съдържащите се в продукта вещества, и на техники за компютърна обработка, позволяващи организиране и извеждане на данните в SOM карти.

КАК ДЕЙСТВАТ: проучване на биологичните въздействия

От картата на сложността на продукта чрез молекулярни биологични изследвания върху клетъчни модели измерихме биологичните въздействия на различните фракции, съставящи продукта.

Това ни дава един системен поглед за биологичната активност на нашите продукти върху основните патофизиологични механизми.

Иновативният ни подход към сложността на естествените вещества представлява една нова граница както по отношение на изкуствено получените изолирани вещества, така и към естествените, без прилагане на този подход.