Ботаника

Ботаника

Ботаника

Aboca е въвела този клон научни изследвания, които извършва във фирмата. Не се ограничава да ги прави по класическия начин като изучава анатомията и физиологията на растенията, които след това класифицира в родове и видове, а прави много повече.

Aboca е създала опитно поле с билки, което представлява истинска фитохимична лаборатория под открито небе, за него полагат грижи екип от експерти и това позволява да:

  • се получават растения с идентифициран произход, за да се проучи тяхната аклиматизация, евентуално отглеждане и приложение в по-широки мащаби;
  • се предоставят безопасни и идентифицирани суровини за други видове научни изследвания (особено за фитохимичните изследвания, технологично-формулационните и предклиничните изследвания), които фирмата извършва.

Един друг много голям напредък, осъществен от Aboca в сферата на научните изследвания в ботаниката е представен от лабораторията по растителна геномика.

Мисията на тази лаборатория се състои в това да създава методики (рационализирани чрез специални протоколи), които се основават на техники по молекулярна биология на ДНК за идентификация на растителните видове, която да се включи към качествения контрол на Aboca.

Тези протоколи дават възможност да се прави разлика между всеки ботаничен вид и спрямо евентуални примеси или да открива наличието на ДНК в готови продукти и по този начин да позволява проследяването.

Това позволява спазването на едно основно условие за безопасната употреба на фитотерапевтични продукти, именно гаранцията за качество, която включва точната идентификация на използваните растителни видове.

Изследването само на фенотипните белези се оказва недостатъчно за тези цели, най-вече когато става въпрос за трансформиран материал, докато изследването на химични и метаболитни профили, представлява понякога ограничения, по отношение на частта, която се използва от растението, на стадия на развитие, на неговия произход или на процесите на обработка, на които е бил подложен растителния материал.

Техниките на молекулярната биология, основани на анализа на ДНК са в състояние да се справят с цялата тази проблематика и са с по-голяма разграничава сила в сравнение с химичните тестове, така че да се позволи разграничаването не само на ниво вид, но също така на ниво подвид и разновидности.