Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

Език

За общото благо

Нашият ангажимент да оказваме положително въздействие върху хората и околната среда е заложен в нашия устав като Benefit Corporation и е оценен и измерен според международните стандарти със сертификата B Corp. За общото благо, за доброто на всички.

НИЕ СМЕ BENEFIT CORPORATION

Системната визия за живота, която винаги е била присъща за нас, ни накара да предефинираме концепция за здраве, която да е в пряка, постоянна и неразривна връзка с обществото и околната среда.

В съответствие с тази визия, ние вярваме, че една компания може да бъде успешна, само ако е способна да съчетава икономически растеж, социална справедливост и уважение към природата.

Поради тази причина избрахме да станем Benefit Corporation – нова юридическа форма на бизнес, въведена през 2016 г. в Италия, първата страна в света след Съединените щати.


За да внедрим този модел, утвърдихме официално нашия ангажимент за Общото благо и в нашия устав, като заложихме шест цели за обща полза в допълнение към традиционната цел за генериране на печалба:

Насърчаваме здравето и благополучието на хората
Изследваме и развиваме натурални и научно разработени молекулни комплекси
Създаваме нови модели на веригата за доставки, основани на споделянето на нашите ценности
Разпространяваме практики, които щадят и защитават крехкия баланс и разнообразието на околната среда.
Подкрепяме културното, социалното и икономическото развитие на общностите, в които работим
Ценим хората, които работят с нас

Доклад за въздействието

Всяка година измерваме приноса си към всяка една от тези цели, като изготвяме Доклад за въздействието, чрез който определяме нашия годишен план за подобрение. За да измерим и отчетем количествено и точно общото въздействие, отразено в доклада, избрахме Benefit Impact Assessment (BIA – оценка на въздействието на ползите), международен модел, разработен от американската организация с нестопанска цел B Lab.
Сравняването с този стандарт ни позволи също да съпоставим въздействието на Aboca и да начертаем пътя за органично и постоянно подобрение, в съответствие с нашата визия за развитие.

Изтегляне

Награда „Best for the world“ 2021 за компаниите от Група Aboca

НИЕ СМЕ СЕРТИФИЦИРАНА B CORP

Освен това Aboca получи сертификат B Corp с 116,7 точки, изключителен резултат, като се има предвид, че моделът BIA е използван от над 110 000 компании в повече от 70 страни по света, но само 3% надхвърлиха минималния праг от 80 точки за преминаване процеса на проверка от B Lab. Този сертификат потвърждава и гарантира, че дадена компания работи в съответствие с най-високите стандарти за социални и екологични показатели. Повече подробности относно сертифицирането B Corp на Aboca и другите компании от групата са достъпни на официалния портал на B Corp сертификат.

Сферите на оценка, разглеждани от BIA са следните:

Сфера „Управление”

в която участието на ръководителите в създаването на общото благо е оценено положително, както и признанието, че мисията на Aboca е здраво залегнала в модела на устойчивото развитие като Benefit Corporation.

Сфера „Работници“

в която вниманието, отделяно от компанията за благосъстоянието на работниците, е оценено чрез създаване на положителна и приобщаваща работна среда.

Сфера „Общност“

която отчита ангажимента на компанията да оказва положително социално и икономическо въздействие във всички общности, с които работи, чрез многобройни културни инициативи в допълнение към качеството на нейната утвърдена в националната територия верига за доставки.

Сфера „Околна среда“

в която Aboca получи най-високата оценка в раздела „иновативни селскостопански практики”, включително благодарение на високото ниво на опазване на биоразнообразието, удостоверено и от специалния сертификат на Biodiversity Alliance.

Сфера „Клиенти“

в която решаващо беше вниманието и зачитането на потребителите. Нейните продукти на основата на натурални молекулни комплекси действително отговарят на потребностите на човека, без да нарушават нормалното биологичното равновесие на организма. Към тази сфера се отнася признаването на предлаганите от компанията продукти и услуги като средства за насърчаване на здравето и благосъстоянието на хората.

През 2021 г. компаниите от Група Aboca получиха наградата „Best for the world“ за сферите Управление и Околна среда.


„Никога не е било по-ясно от сега, че не е възможен неограничен растеж в една крайна система. В свят, в който технологичното развитие и авангардните изследвания позволяват на човечеството да започне да разбира биологичната сложност на света, в който живее, се налага преосмисляне на редукционистките парадигми, които закотвят нашата икономика към миналото и замъгляват бъдещето. Поради тази причина, както в нашите изследователски лаборатории изучаваме сложността на природата и търсим отговори на болести, които не могат да бъдат преборени с редукционистките оръжия на остарялата фармакология, така трябва да преодолеем нашите сегашни убеждения, за да утвърдим различна концепция за ценностите, на които да се основава една нова грандиозна визия за бъдещето. Визия, в която развитието на нашата цивилизация не минава през неустойчиво нарастване на количеството на стоките и потреблението, а през промяна на системата, в която важни са качествата. За истински прогрес на човечеството. За да се върнем към растежа в истинския смисъл на тази дума.“

Масимо Меркати, изпълнителен директор на Aboca

Massimo_Mercati-1